REGULAMIN

Regulamin dla sprzedaży online
I. Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa:
a) Zasady rejestracji w sklepie internetowym;
b) Zasady zawierania oraz wykonywania umów (sposób) sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego;
c) Zasady korzystania ze sklepu internetowego, w tym prawa i obowiązki sprzedawcy i klienta;
d) Zasady postępowania reklamacyjnego;
e) Uprawnienia konsumenta do rezygnacji z zamówienia;
f) Zasady i warunki świadczenia usług nieodpłatnych drogą elektroniczną;
2. Sklep internetowy Sobiesław Zasada Centrum (Dalej: Sklep), dostępny pod adresem: torbednary.com, prowadzony jest przez Sobiesław Zasada Centrum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Bednarach (62-010 Pobiedziska) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 322188, REGON: 301034925, NIP: 7773096187., tel. +48 61 8156 001, e-mail: biuro@torbednary.com (Dalej: Sprzedawca)
3. Kupującym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą (Dalej: Klient).
4. Niniejszy Regulamin obowiązuje Klientów będących konsumentami oraz (osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, dalej także: Konsument) oraz klientów będących przedsiębiorcą (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, dalej także: Przedsiębiorca)
5. Sklep internetowy Sobiesław Zasada Centrum prowadzi sprzedaż detaliczną:
1) voucherów na szkolenia z zakresu doskonalenia techniki jazdy I, II stopnia samochodem osobowym należącym do Sprzedawcy;
2) voucherów na szkolenia z zakresu doskonalenia techniki jazdy I, II stopnia samochodem osobowym należącym do Klienta;
3) voucherów na szkolenia indywidualne VIP samochodem osobowym należącym do Sprzedawcy;
4) voucherów na szkolenia indywidualne VIP samochodem osobowym należącym do Klienta;
5) voucherów na szkolenia I stopnia motocyklem należącym do Sprzedawcy;
6) voucherów na szkolenia I stopnia motocyklem należącym do Klienta;
7) szkoleń określonych w pkt 1)-6) niniejszego ustępu;
(dalej także: Produkty).
6. Sprzedawca oraz Klient są stronami umowy sprzedaży na odległość oraz umowy o świadczenie usług bezpłatnych, tj. Prowadzenie Konta Klienta.
7. Dla złożenia zamówienia w Sklepie wymagana jest akceptacja niniejszego Regulaminu.
8. Oferta Sklepu jest ważna tylko na terenie Polski.
9. Skorzystanie z bezpłatnych usług świadczonych drogą elektroniczną , tj. Prowadzenie Konta Klienta, wymaga również akceptacji niniejszego Regulaminu.
10. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu pod adresem: torbednary.com wraz z możliwością pobrania go w formie pliku PDF. Tekst Regulaminu stanowi integralną część umowy sprzedaży oraz umów o świadczenie usług bezpłatnych.
11. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyżej wskazanymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
12. Zabronione jest dostarczanie przez Klienta do Sklepu treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, informacji błędnych lub mogących w błąd wprowadzić, a także treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia pracy lub uszkodzenia systemów komputerowych.
13. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z niebezpieczeństwem pozyskania oraz wykorzystania danych Klientów przez osoby nieuprawnione. Klienci powinni chronić swoje dane w szczególności poprzez korzystanie z programów antywirusowych. Sprzedawca oświadcza, że nigdy nie zwraca się o udostępnianie przez Klienta jego haseł dostępu.
14. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień, niezbędne są:
a) Urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową;
b) Posiadanie Aktywnego konta poczty elektronicznej (konieczne jedynie w przypadku składania zamówienia) ;
c) Dostępu do dowolnej, zaktualizowanej do najnowszej wersji przeglądarki internetowej;
15. W Sklepie stosowane są pliki cookies, które zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na twardym dysku urządzenia końcowego Klienta. Mechanizm ten jest zastosowany, ponieważ umożliwia prawidłowe działanie Sklepu na urządzeniu końcowym Klienta. Pliki cookies nie niszczą urządzeń końcowych Klienta, nie powodują na nich zmian . Klient może wyłączyć ten mechanizm, jednakże wtedy korzystanie ze Sklepu może być utrudnione.
16. Założenie Konta Klienta (w ramach usługi Prowadzenie Konta) nie jest konieczne do przeglądania asortymentu Sklepu, jak również do złożenia zamówienia. W takim przypadku w celu złożenia zamówienia należy podać dane osobowe, które są niezbędne i umożliwiają realizację zamówienia bez zakładania konta.

II. Przedmiot działalności Sklepu

1. Strona internetowa służy do rejestracji na termin szkolenia w ośrodku doskonalenia techniki jazdy Sprzedawcy poprzez dokonanie wyboru terminu i rodzaju szkolenia spośród oferowanych na stronie Sprzedawcy o i wypełnienie odpowiedniego Formularza.
2. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu prowadzi ponadto sprzedaż voucherów na szkolenia w ośrodku doskonalenia techniki jazdy Sprzedawcy z terminem wykorzystania 6 miesięcy liczonego od dnia zakupu.
3. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sprzedawcy pod adresem: torbednary.com nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do jej zawarcia.

III. Cena

1. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej Sprzedawcy są cenami brutto (tj. zawierają podatek VAT) podanym w walucie złoty polski (PLN). Wiążąca dla stron jest cena widniejąca na stronie Sklepu w momencie składania zamówienia przez Klienta.
2. Całkowity koszt zamówienia przedstawiany jest Klientowi przed złożeniem przez niego zamówienia.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny produktów znajdujących się w Sklepie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych już do realizacji.
4. Na wszystkie zakupione Produkty Sprzedawca wystawia fakturę VAT, która wysyłana jest drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Klienta.
5. Akceptacja niniejszego Regulaminu przez Klienta jest równoznaczna ze złożeniem przez niego żądania wystawienia faktury VAT oraz przesłanie jej w formie elektronicznej.
6. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z upoważnieniem Sprzedawcy do wystawienia faktury VAT bez konieczności uzyskania podpisu Klienta.
7. Na żądanie Klienta zgłoszone w zamówieniu lub za pośrednictwem wiadomości mailowej, Sprzedawca wysyła Klientowi fakturę VAT w formie elektronicznej.
8. Płatności w Sklepie następuje poprzez przelew bankowy na wskazane konto przez Klienta.
9. Przy wyborze formy płatności przelewem, pieniądze należy przelać na konto:
Numer rachunku bankowego: 13 1910 1048 2116 2421 5396 0001
Tytuł przelewu: zamówienie nr …………………
Właściciel rachunku bankowego oraz jego adres:
Sobiesław Zasada Centrum Sp. z o.o. Sp. K.
Bednary 17, 62-010 Pobiedziska

IV. Zamówienie
1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową torbednaryc.com dokonać wyboru Produktu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
2. Zamówienia można składać przez całą dobę poprzez stronę internetową Sklepu.
3. Wybór zamawianych Produktów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do Koszyka.
4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Place order” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz modyfikacji w zakresie wyboru Produktu. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a. przedmiotu Zamówienia;
b. numer Zamówienia;
c. data Zamówienia;
d. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Produktów,
e. dodatkowych kosztów (jeśli występują),
f. wybranej metody płatności,
g. dane Sprzedawcy potrzebne do dokonania przelewu;

6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Place order”. Z chwilą, gdy Klient zatwierdził swoje Zamówienie uznaje się, że świadomie zaakceptował przedmiot i warunki realizacji danego Zamówienia, w tym swój obowiązek zapłaty ceny z tytułu złożenia Zamówienia, cenę, charakterystykę, Produktu oferowanego przez Sklep i zamówionego przez Klienta.
7. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Produktu będącego przedmiotem zamówienia.
8. Po złożeniu przez Klienta zamówienia otrzymuje on na wskazany w zamówieniu adresu e-mail wiadomość zawierającą potwierdzenie złożonego zamówienia.
9. Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia po zaksięgowaniu na swoim koncie płatności za zamówiony Produkt dokonanej przez Klienta.
10. Zamówienia są realizowane według kolejności złożenia.
11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i o treści zgodnej z regulaminem.
12. Klient może się kontaktować ze Sklepem pisemnie, telefonicznie, mailowo na adresy wskazane w cz. I ust. 2 niniejszego Regulaminu.
13. Czas realizacji zamówienia liczy się w sposób następujący:
a. w przypadku przelewu bankowego – po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz zaksięgowaniu płatności za Produkt przez Klienta na rachunku Sprzedawcy;
b. w przypadku szybkiego przelewu bankowego oraz karty kredytowej w systemie płatności przelewy24.pl – po przesłaniu Klientowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu informacji z systemu przelewy24.pl o dokonaniu płatności przez Klienta;

V. Reklamacje

1. Użytkownik może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z Usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem strony Sprzedawcy.
2. W celu reklamowania Usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Sprzedawcy należy skontaktować się ze Sprzedawcy, w szczególności w formie:
a) Pisemnej na adres podany w części I ust. 2 Regulaminu;
b) W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy wskazany w części I ust. 2 Regulaminu ;
c) W formie telefonicznej pod numerem telefonu wskazanym w części I ust. 2 Regulaminu;
3. Zgłoszenie reklamacji powinni zawierać:
a) Informacje i okoliczności dotyczące zaistniałego problemu, w szczególności rodzaj i datę jego wystąpienia;
b) Dane kontaktowe Klienta;
4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji na usługę Klient zostanie powiadomiony drogą elektroniczną.

VI. Odstąpienie od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić w terminie 14 dni bez podania przyczyny.
2. Bieg terminu, o którym mowa w ust. 1 rozpoczyna się od chwili otrzymania przez Klienta na adres mailowy wskazany w formularzu vouchera lub potwierdzenia rejestracji na szkolenie.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład pismem wysłanym pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
4. Dane Sprzedawcy na które należy przesłać oświadczenie o odstąpieniu:
Sobiesław Zasada Centrum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Bednarach (62-010 Pobiedziska) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 322188, REGON: 301034925, NIP: 7773096187., tel. +48 61 8156 001, e-mail: biuro@torbednary.com
5. Konsument może również skorzystać z wzoru, który stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
6. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał Sprzedawcy informację dotyczącą wykonania prawa do odstąpienia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
7. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
8. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego koszty niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej.
9. Zwrot płatności będzie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, bądź przelewem na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.
10. W przypadku, gdy Klient, który dokonał zakupu szkolenia lub osoba, na uprawniona do wzięcia udziału szkolenia na podstawie zakupionego na stronie Sprzedawcy vouchera nie posiada ważnego dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdu, na którym szkolenie jest prowadzone, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przeprowadzenia szkolenia.
11. W odniesieniu do szkoleń zakupionych za pośrednictwem strony internetowej Sprzedawcy, które nie mogą być przeprowadzone ze względu na niespełnienie przez Klienta wymagań określonych w części VI ust. 10 niniejszego Regulaminu, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zatrzymania sumy uiszczonej przez Klienta w związku z poniesionymi przez niego kosztami dotyczącymi nieprzeprowadzenia szkolenia w terminie zajętym przez Klienta niespełniającego wymagań z części VI ust. 10 niniejszego regulaminu na rzecz innego podmiotu.

VII. Prowadzenie konta Klienta

1. Klient może skorzystać z usługi Prowadzenie Konta Klienta poprzez założenie Konta przy składaniu zamówienia bądź oddzielnie od zamówienia, poprzez wypełnienie formularza na stronie i zaznaczenie pola Stworzyć konto? Przy składaniu zamówienia.
2. Usługa Prowadzenie Konta Klienta jest bezpłatna. Po założeniu Konta usługa świadczona jest przez czas nieoznaczony,
3. Usunięcie Konta może nastąpić w każdym czasie, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy zastosowaniu dowolnego środka komunikacji na odległość, który umożliwia zapoznanie się Sprzedawcy z jego treścią oraz ustalenie nadawcy. Usunięcie konta nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia żądania.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Klienta w przypadku, gdy działa on na szkodę Sprzedawcy, osób trzecich, narusza postanowienia niniejszego Regulaminu bądź przepisy obowiązującego prawa. Klient o zablokowaniu Konta informowany jest drogą elektroniczną poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres mailowy wskazany przez niego w formularzu zamówienia.

VIII . Postanowienia końcowe
1. Klient jest uprawniony do korzystania ze Sklepu zgodnie z jej przeznaczeniem, wynikającym z treści niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa. Zakazuje się podejmowania działań, które mogą narazić Sklep na zakłócenia jego funkcjonowania lub korzystanie z niego przez innych Klientów.
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Zapisy z zakresu ochrony danych osobowych realizowanej przez Sprzedawcę zostały zawarte w Polityce Prywatności stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu.
4. Umowy sprzedaży zawierane są w języku polskim. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych z niniejszych postanowień jest prawo polskie.
5. W przypadku jakichkolwiek sporów wynikłych w związku z zastosowaniem niniejszego Regulaminu oraz umowami zawieranymi pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem w ramach Sklepu, Sprzedawca informuje o możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
oraz
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
6. Informacja zawarta w ust. 3 powyżej, nie stanowi zapisu na sąd polubowny w rozumieniu art. 1161 Kodeksu postępowania cywilnego.
7. Sprzedawca z ważnych przyczyn ma prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie Regulaminu w zmienionej formie, realizowane są na podstawie dotychczasowej treści Regulaminu.
8. o zmianie regulaminu zostanie również obwieszczona na stronie internetowej Sklepu. Dodatkowo, Klient, który skorzystał z usługi Prowadzenie Konta Klienta zostanie poinformowany o wprowadzeniu nowego regulaminu poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail wskazany podczas zakładania Konta.
W treści wiadomości zostanie wskazana data od kiedy nowy regulamin wchodzi w życie. Jeżeli Klient nie zaakceptuje nowego regulaminu powinien zawiadomić Sprzedawcę przed wejściem w życie nowego regulaminu. W przypadku braku złożenia takiego oświadczenia regulamin chodzi w życie w zmienionej formie od daty w nim wskazanej. W przypadku złożenia takiego oświadczenia regulamin przestaje obowiązywać, co skutkuje brakiem możliwości składania nowych zamówień oraz korzystania z bezpłatnych usług elektronicznych. Umowy dotyczące świadczenia bezpłatnych usług elektronicznych ulegają rozwiązaniu.
1. Za ważne powody, w przypadku których może dojść do zmiany treści Regulaminu uznaje się:
a. konieczność dostosowania regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na niniejszy regulaminu i skutkujących koniecznością zmodyfikowania regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;
b. konieczność dostosowania regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;
c. rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności Sklepu;
d. zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;
e. konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w regulaminie;
f. zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w regulaminie;
g. przeciwdziałanie nadużyciom;
h. poprawa obsługi Klientów;
i. zmiana procesu zawierania umów za pośrednictwem Sklepu.
9. Załączniki stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.
10. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 k.c.).
11. W momencie potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia Klienta do realizacji dochodzi do przyjęcia oferty i zawarcia umowy sprzedaży na odległość pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania zamówienia w sytuacji, kiedy historia współpracy podważa wiarygodność i rzetelność Klienta.
13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia w przypadku, gdy formularz zamówienia zostanie przez Klienta niepoprawnie lub niekompletnie wypełniony, bądź gdy zamówienie wzbudza wątpliwości pod względem wiarygodności zawartych w nim danych.
14. Wszystkie zdjęcia i opisy zamieszczone w sklepie internetowym Sobiesław Zasada Centrum stanowią własność Sprzedawcy i są chronione prawem autorskim i prawami pokrewnymi.
15. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01.12.2019

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:

Napisz
Zadzwoń