REGULAMIN

Regulamin zakupu i udziału w szkoleniach w Bednary Driving City

I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa:

a. Zasady zamawiania usług i płatności za nie za pośrednictwem strony internetowej Bednary Driving City oraz sposób  świadczenia tych usług;

b. Zasady korzystania ze strony internetowej Bednary Driving City, w tym prawa i obowiązki usługodawcy i klienta;

c. Zasady postępowania reklamacyjnego;

d. Uprawnienia konsumenta do rezygnacji z zamówienia (prawo odstąpienia);

e. Zasady i warunki świadczenia usług nieodpłatnych drogą elektroniczną (Newsletter).

2. Strona internetowa Bednary Driving City, dostępna pod adresem: torbednary.com (dalej: Strona), prowadzona jest przez Sobiesław Zasada Centrum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna z siedzibą w Bednarach (Bednary 17, 62-010 Pobiedziska) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000883188, REGON: 301034925, NIP: 7773096187, tel. 618156001 e-mail: biuro@torbednary.com (dalej: Usługodawca)

3. Klientem Usługodawcy może być:

a. w zakresie zamawiania i korzystania ze szkoleń – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,

b. w zakresie nabywania voucherów na szkolenia oraz Newslettera – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,

która zamówiła lub zamierza zamówić usługi przez Stronę (dalej: Klient).

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje zarówno Klientów będących konsumentami (osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (dalej: Konsument), jak i Klientów będących przedsiębiorcami (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu i w sposób ciągły zorganizowaną działalność zarobkową (dalej: Przedsiębiorca), z uwzględnieniem odrębności wskazanych w treści Regulaminu.

5. Strona umożliwia:

a. zamawianie szkoleń z zakresu doskonalenia techniki jazdy I, II stopnia samochodem osobowym należącym do Usługodawcy;

b. zamawianie szkoleń z zakresu doskonalenia techniki jazdy I, II stopnia samochodem osobowym należącym do Klienta;

c. zamawianie szkoleń indywidualnych VIP samochodem osobowym należącym do Usługodawcy;

d. zamawianie szkoleń indywidualnych VIP samochodem osobowym należącym do Klienta;

e. zamawianie szkoleń I stopnia motocyklem należącym do Klienta;

f. zamawianie szkoleń II stopnia motocyklem należącym do Klienta;

g. nabywanie voucherów uprawniających do wzięcia udziału w szkoleniach określonych w pkt a)-f) niniejszego ustępu;

(dalej: Szkolenia, Vouchery), a także

h. skorzystanie z darmowej usługi Newslettera.

6. Oferta Strony w zakresie Szkoleń i Voucherów jest ważna tylko na terenie Polski.

7. Dla zmówienia usług przez Stronę wymagana jest akceptacja niniejszego Regulaminu.

8. Regulamin dostępny jest na Stronie pod adresem: https://torbednary.com/informacje/regulamin wraz z możliwością pobrania go w formie pliku PDF. Tekst Regulaminu stanowi integralną część umowy o świadczenie usług zawieranej przez Usługodawcę z Klientem.

9. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych oraz plików cookies i narzędzi analitycznych używanych na Stronie zawarte są w Polityce Prywatności, która jest dostępna pod adresem: https://torbednary.com/informacje/polityka-prywatnosci/.

10. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

11. Zabronione jest dostarczanie przez Klienta na Stronę treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, informacji błędnych lub mogących w błąd wprowadzić, a także treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia pracy lub uszkodzenia systemów komputerowych.

12. Usługodawca wdrożył Politykę Prywatności oraz odpowiednie środki ochrony, jednak korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną zawsze może wiązać się z niebezpieczeństwem pozyskania oraz wykorzystania danych Klientów przez osoby nieuprawnione. Klienci powinni chronić swoje dane w szczególności w zakresie urządzeń i programów, którymi sami się posługują, w tym poprzez stosowanie programów antywirusowych.

13. Do korzystania ze Strony, w tym przeglądania oferowanych na niej usług, niezbędne są:

a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową zaktualizowanej do jej najnowszej wersji;

b. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (konieczne w przypadku zamawiania Szkolenia, nabywania Voucherów oraz korzystania z Newslettera).

14. Podczas korzystania ze Strony, w Twoim urządzeniu instalowane są krótkie dane informatyczne (tzw. pliki cookies), a także wykorzystywane są narzędzia analityczne. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w Polityce Prywatności https://torbednary.com/informacje/polityka-prywatnosci/.

15. Klient może się kontaktować ze Usługodawcą pisemnie, telefonicznie lub mailowo na adresy wskazane w cz. I ust. 2 niniejszego Regulaminu. Kontakt Usługodawcy z Klientem następuje przy użyciu danych teleadresowych podanych przez Klienta w formularzu zamówienia.

II. Usługi oferowane przez Stronę

A. Szkolenia

 1. Na Stronie można zamówić Szkolenia, które odbywają się w ośrodku doskonalenia techniki jazdy Usługodawcy – Bednary Driving City Center (ul. Bednary 17, 62-010 Pobiedziska), a których dodatkowy opis znajduje się na Stronie.
 2. Zamawianie odbywa się poprzez dokonanie wyboru terminu i rodzaju Szkolenia spośród tych dostępnych na Stronie oraz wypełnienie formularza i dokonanie zapłaty.
 3. Z chwilą otrzymania przez Klienta od Usługodawcy potwierdzenia złożonego zamówienia dochodzi do zawarcia pomiędzy nimi umowy o świadczenie usług dotyczącej wybranego przez Klienta Szkolenia. Umowa jest zawarta na czas wykonania usługi – przeprowadzenia Szkolenia, z zastrzeżeniem przypadków jej wcześniejszego wygaśnięcia przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
 4. Umowa wygasa jeżeli Usługodawca nie otrzyma zapłaty za Szkolenie w terminie 3 dni od potwierdzenia zamówienia, nie później jednak niż 2 dni przed terminem Szkolenia.

B. Vouchery

 1. Przez Stronę można nabyć również Vouchery na Szkolenia. Vouchery umożliwiają beneficjentowi Vouchera wzięcie udziału w Szkoleniu na które opiewa Voucher.
 2. Nabycie Vouchera odbywa się poprzez dokonanie wyboru rodzaju Szkolenia z którego będzie mógł skorzystać beneficjent Vouchera oraz wypełnienie dostępnego formularza i dokonanie zapłaty.
 3. Z chwilą otrzymania przez Usługodawcę zapłaty za Voucher dochodzi do zawarcia pomiędzy Usługodawcą, a nabywcą Vouchera umowy o świadczenie usług na rzecz osoby trzeciej – beneficjenta Vouchera. Umowa jest zawarta na czas wykonania usługi – przeprowadzenia Szkolenia na rzecz beneficjenta Vouchera, z zastrzeżeniem przypadków jej wcześniejszego wygaśnięcia przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
 4. Usługodawca przesyła Voucher beneficjentowi niezwłocznie, w formie elektronicznej (pocztą elektroniczną) lub drukowanej (pocztą tradycyjną – list polecony) – według wyboru nabywcy Vouchera.
 5. Beneficjent Vouchera potwierdza chęć udziału w Szkoleniu poprzez zamówienie danego rodzaju Szkolenia w wybranym przez siebie, dostępnym terminie. Podczas rejestracji beneficjent wprowadza kod Vouchera, co skutkuje tym, iż cena usługi dla beneficjenta zredukowana jest do 0,00 zł.
 6. Dokonanie zamówienia, o którym mowa w ust. 4 powyżej przez beneficjenta Vouchera jest niezbędne dla skorzystania przez niego z Vouchera. Termin wykorzystania Voucher przez beneficjenta wynosi 6 miesięcy liczone od dnia nabycia Vouchera; termin ten (data) podawany jest na Voucherze (za wyjątkiem szkoleń dla motocyklistów, które odbywają się w okresie kwiecień-wrzesień, ponieważ ich realizacja uzależniona jest od warunków atmosferycznych. Realizacja vouchera może być przeniesiona na kolejny sezon, tak, aby beneficjent miał łączny czas 6 miesięcy na realizację Vouchera).  Przez wykorzystanie Vouchera rozumie się skuteczne zamówienie Szkolenia przez beneficjenta.
 7. Z chwilą otrzymania przez beneficjenta Vouchera od Usługodawcy potwierdzenia złożonego zamówienia dochodzi do zawarcia pomiędzy nimi umowy o świadczenie usług. Umowa jest zawarta na czas wykonania usługi – przeprowadzenia Szkolenia,
  z zastrzeżeniem przypadków jej wcześniejszego wygaśnięcia przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
 8. Przed upływem 6 miesięcy od dnia nabycia vouchera Klient (zarówno nabywca jak i beneficjent Vouchera) ma prawo przedłużyć ważność Vouchera na okres kolejnych 3 miesięcy. Wolę przedłużenia Vouchera Klienta zgłasza Usługodawcy drogą mailową na adres: biuro@torbednary.com Ponowne przedłużenie ważności Vouchera nie jest możliwe.
 9. Przedłużenie vouchera podlega jednorazowej opłacie w wysokości 200,00 zł brutto płatnej na rachunek Usługodawcy w ciągu 7 dni od poinformowania Klienta przez Usługodawcę o przedłużeniu Vouchera. W przypadku braku uiszczenia we wskazanym terminie płatności, opcja przedłużenia wygasa.
 10. Z uwagi na fakt, iż rozpoczęcie realizacji usług na rzecz beneficjenta Vouchera następuje niezwłocznie po jego nabyciu (przesłanie Vouchera do beneficjenta umożliwiające mu zamówienie i odbycie Szkolenia), nabywca Vouchera składa przy nabyciu Vouchera oświadczenie, iż wyraża zgodę na rozpoczęcie i wykonanie usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (Załącznik 3).
 11. Brak wykorzystania Vouchera nie stanowi podstawy do zwrotu ceny jego nabycia na rzecz nabywcy Vouchera, czy też beneficjenta Vouchera.

C. Newsletter

 1. Strona oferuje także darmową usługę w postaci Newslettera. Newsletter zawiera informacje o charakterze marketingowym oraz newsy ze świata motoryzacji, bezpieczeństwa i technik jazdy.
 2. Można skorzystać z Newslettera poprzez podanie wymaganych danych (adres e-mail) oraz kliknięcie przycisku Subskrybuj.
 3. W każdym momencie można z Newslettera zrezygnować klikając opcję Odwołaj Subskrypcję która pojawi się w każdym mailu z Newsletterem.
 4. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zaprzestania świadczenia usługi w każdym czasie.

III. Szczegóły dotyczące zamawiania Szkoleń i nabywania Voucherów

 1. W celu zamówienia Szkolenia lub nabycia Vouchera (dalej także łącznie: Usługi, zamawianie Usług) należy wejść na Stronę, dokonać wyboru Szkolenia, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na Stronie.
 2. Zamówienia Usług można dokonywać przez całą dobę. Zamawianie usług odbywa się poprzez ich dodanie do Koszyka.
 3. W trakcie składania zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz zmian w zakresie wyboru Szkolenia. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na Stronie.
 4. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: przedmiotu zamówienia; numeru zamówienia; daty zamówienia; jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Szkoleń, dodatkowych kosztów (jeśli występują), wybranej metody płatności, danych Usługodawcy potrzebnych do dokonania zapłaty.
 5. W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 6. Z chwilą, gdy Klient zatwierdził swoje zamówienie uznaje się, że świadomie zaakceptował przedmiot i warunki realizacji danego zamówienia, w tym m. in. cenę i obowiązek jej zapłaty oraz charakterystykę Szkolenia przez Klienta.
 7. Po złożeniu przez Klienta zamówienia otrzymuje on na wskazany w zamówieniu adres e-mail wiadomość zawierającą potwierdzenie złożonego zamówienia oraz treść obowiązującego Regulaminu w pliku PDF.

Usługodawca zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia w przypadku, gdy formularz zamówienia zostanie przez Klienta niepoprawnie lub niekompletnie wypełniony, bądź gdy zamówienie wzbudza wątpliwości pod względem wiarygodności zawartych w nim danych. Usługodawca niezwłocznie poinformuje o tym Klienta na podany przez niego adres e-mail.

IV. Ceny i płatności

 1. Wszystkie ceny podane na Stronie są cenami brutto (tj. zawierają podatek VAT) podanymi w walucie złoty polski (PLN). Wiążąca dla stron jest cena widniejąca na Stronie w momencie zamawiania Usług przez Klienta.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta opcji dostawy Vouchera w formie przesyłki pocztowej, koszty przesyłki zawierają się w cenie Vouchera i Klient nie jest zobowiązany do ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu.
 3. Całkowity koszt zamówienia przedstawiany jest Klientowi przed złożeniem przez niego zamówienia. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Szkoleń oferowanych przez Stronę. Zmiana cen nie dotyczy zamówień potwierdzonych.
 4. Na wszystkie zamówione Usługi Sprzedawca wystawia fakturę VAT, która wysyłana jest drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Klienta.
 5. Akceptacja niniejszego Regulaminu przez Klienta jest równoznaczna ze złożeniem przez niego żądania wystawienia faktury VAT oraz przesłanie jej w formie elektronicznej.
 6. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z upoważnieniem Usługodawcy do wystawienia faktury VAT bez konieczności uzyskania podpisu Klienta.
 7. Na żądanie Klienta zgłoszone w zamówieniu lub za pośrednictwem wiadomości mailowej, Usługodawca wysyła Klientowi fakturę VAT w formie papierowej listem poleconym.
 8. Płatność za Usługę można zrealizować:a. przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Usługodawcy. Po zamówieniu Usługi, Klient otrzymuje mailem numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę;b. szybkim przelewem internetowym – przy pomocy zewnętrznego operatora – podmiotu pośredniczącego w płatnościach. Przy wyborze tej opcji Klient kierowany jest, przez system operatora, do instytucji finansowej/banku, w którym zgormadzone są jego środki w celu dokonania płatności. Przeprowadzenie płatności odbywa się w sposób i na warunkach określonych przez operatora, za które on odpowiada. Operator jest również niezależnym administratorem danych osobowych, które uzyskuje w związku z prowadzoną przez siebie działalnością.

Operatorem płatności, z usług którego można skorzystać zamawiając Szkolenia i nabywając Vouchery przez Stronę jest Dotpay sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 28B, 30-552 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000700791, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 6342661860; https://www.dotpay.pl/

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez podmioty uczestniczące w płatnościach zawarte są w Polityce Prywatności.

V. Warunki uczestnictwa w Szkoleniach

 1. Warunki uczestnictwa obowiązują wszystkich Klientów biorących udział w Szkoleniu, a także wszystkie osoby trzecie (np. towarzyszące Klientowi), znajdujące się na terenie Ośrodka Szkolenia Bednary Driving.
 2. Na terenie Ośrodka Szkolenia Bednary Driving City obowiązują przepisy ruchu drogowego.
 3. Ze względów bezpieczeństwa, przed lub w czasie trwania Szkolenia, wszyscy Klienci biorący udział w Szkoleni oraz obecne osoby trzecie zobowiązani są do stosowania się do wskazówek instruktorów i innych pracowników Usługodawcy lub osób działających w jego imieniu lub na jego zlecenie. W razie stwierdzenia istotnych naruszeń tych instrukcji lub przepisów ruchu drogowego lub innych wymogów bezpieczeństwa, Klienci dopuszczających się naruszeń mogą zostać wykluczeni z udziału w Szkoleniu a także do opuszczenia terenu Bednary Driving City. Do opuszczenia terenu mogą zostać zobowiązane także obecne osoby trzecie. Za rażące naruszenie wymogów bezpieczeństwa uważa się w szczególności sytuacje, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że Klient lub obecna osoba trzecia znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wezwania Policji celem stwierdzenia wyżej wymienionych naruszeń.
 4. Klient biorący udział w Szkoleniu zobowiązany jest do posiadania oraz okazania na Szkoleniu ważnego dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdu, na którym Szkolenie jest prowadzone. Jest to konieczne ze względów bezpieczeństwa wszystkich osób biorących udział w Szkoleniu.
 5. Szkolenia prowadzone są w języku polskim. Klient biorący udział w Szkoleniu musi władać tym językiem w stopniu, który pozwala na mu na natychmiastowe zrozumienie komend wydawanych przez instruktora lub inne osoby działające w imieniu Usługodawcy.
 6. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu II stopnia jest odbycie Szkolenia I stopnia w Ośrodku Szkolenia Bednary Driving City.
 7. W czasie Szkoleń mogą być używane jedynie pojazdy bez opon z kolcami. Wyjątek stanowią specjalne szkolenia na naturalnym lodzie, jeżeli Usługodawca wyraźnie przewidział taką możliwość w opisie Szkolenia.
 8. Pojazdy na tzw. tablicach próbnych mogą zostać dopuszczone do udziału w Szkoleniu wyłącznie za uprzednią zgodą Usługodawcy, pod warunkiem zgłoszenia stosownego wniosku przed rozpoczęciem Szkolenia.
 9. W przypadku Szkoleń na pojazdach własnych Klientów, do Szkoleń kwalifikowane są jedynie pojazdy, które są bezpieczne dla użytku i ruchu drogowego, w tym posiadają wymagane, ważne badania techniczne dopuszczające je do ruchu oraz obowiązkowe ubezpieczenie. W szczególności konieczne jest zapewnienie odpowiedniego ciśnienia w ogumieniu wg zaleceń producenta pojazdu. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu własnego Klienta biorącego udział w Szkoleniu wynosi nie więcej niż 3,5 tony (samochód osobowy).
 10. W przypadku braku zastosowania się przez Klienta biorącego udział lub mającego wziąć udział w Szkoleniu do warunków zawartych w niniejszej sekcji V, Usługodawca jest uprawniony do odmowy przeprowadzenia Szkolenia wobec takiego Klienta. Umowa dotycząca Szkolenia wygasa bez prawa do zwrotu opłaty za uczestnictwo w Szkoleniu. Powyższe uzasadnione jest kosztami, które Usługodawca ponosi przygotowując Szkolenie w danym terminie, który przepada. Powyższe koszty obejmują zapewnienie odpowiedniego miejsca, warunków technicznych oraz instruktorów i sprzętu.

VI. Sposób świadczenia Usług przez Usługodawcę i jego odpowiedzialność

 1. Usługodawca zapewnia rzetelne i profesjonalne przygotowanie i przeprowadzenie Szkoleń.
 2. W razie jakichkolwiek utrudnień lub zagrożeń dostrzeżonych podczas Szkolenia, które mogą skutkować powstaniem jakichkolwiek szkód, każdy Klient biorący udział w Szkoleniu ma obowiązek niezwłocznego zgłoszenia tego faktu obecnemu w trakcie Szkolenia instruktorowi lub pracownikowi Usługodawcy lub też osobom działającym w ich imieniu lub na ich zlecenie, a także powinien podjąć możliwe starania mające na celu ograniczenie zakresu szkód, z zachowaniem swojego osobistego bezpieczeństwa.
 3. Usługodawca nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań osób trzecich, których usługi Usługodawca poleca lub w kontaktach, z którymi pośredniczy.
 4. Instruktorzy i pracownicy Usługodawcy przygotowujący i przeprowadzający Szkolenia nie są upoważnieni do reprezentowania Usługodawcy w dokonywaniu czynności prawnych, zwłaszcza składania w jego imieniu jakichkolwiek oświadczeń woli, chyba że wyraźnie wskazano inaczej.
 5. W razie wystąpienia siły wyższej (np. ekstremalne warunki pogodowe, katastrofy naturalne, wojna, niepokoje wewnętrzne, strajki) znacznie utrudniającej lub uniemożliwiającej przeprowadzenie Szkolenia, umowa dotycząca tego Szkolenia wygasa,
  a Usługodawca zwolniony jest od dalszych zobowiązań i może przerwać prowadzenie Szkolenia, przy czym przysługuje mu opłata za Szkolenie obniżona o koszt jeszcze nie wyświadczonych przez Usługodawcę Usług.
 6. W przypadku Klientów będących Przedsiębiorcami:

a. Odpowiedzialność za szkody majątkowe wywołane działaniem lub zaniechaniem Usługodawcy lub jakichkolwiek podmiotów, za działania których odpowiada, jest ograniczona do łącznej kwoty 100 000,00 zł, przy czym w razie poniesienia szkód wyłącznie w mieniu, odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do kwoty 25 000,00 zł wobec jednej osoby. Ograniczenia te nie znajdą zastosowania do odpowiedzialności za szkody spowodowane umyślnie lub na skutek rażącego zaniedbania.

b. Usługodawca nie odpowiada za szkody w mieniu pozostawionym w miejscach do tego nieprzeznaczonych, zwłaszcza w razie niezastosowania się do wskazówek instruktora lub pracownika Usługodawcy lub innych osób działających w jego imieniu lub na jego zlecenie co do miejsca pozostawienia takiego mienia, zwłaszcza pojazdów.

c. Usługodawca nie odpowiada za utratę lub uszkodzenie przedmiotów wartościowych takich jak papiery wartościowe, biżuteria, klucze, pieniądze pozostawione w pojazdach lub innych miejscach, w których przedmiotów takich zwyczajowo nie pozostawia się, chyba że powierzono je upoważnionemu do tego pracownikowi Usługodawcy na przechowanie.

d. Usługodawca informuje, że w trakcie Szkoleń może dojść do szkód w pojazdach i innych przedmiotach majątkowych, co związane jest ze ich specyfiką, przy czym za szkody takie Usługodawca odpowiada wyłącznie jeśli powstały one w wyniku umyślności lub rażącego zaniedbania po stronie Usługodawcy.

VII. Ubezpieczenie

 1. Usługodawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną przez siebie działalnością w zakresie Szkoleń, obejmujące szkody na osobie i w mieniu wyrządzone Klientom i osobom trzecim.
 2. Ubezpieczenie Usługodawcy nie obejmuje zdarzeń, za które nie ponosi on odpowiedzialności, w szczególności szkód na osobie i w mieniu u Klienta lub osób trzecich spowodowanych z winy Klienta lub w związku z okolicznościami leżącymi po jego stronie.

VIII. Reklamacje

 1. Klient może zgłosić Usługodawcy reklamację w związku z korzystaniem z Usług oraz Newslettera.
 2. W celu reklamowania Usług można skontaktować się ze Usługodawcą w formie pisemnej lub elektronicznej na adresy podane w części I ust. 2 Regulaminu.
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dane identyfikujące Klienta i złożone przez niego zamówienie oraz informacje i okoliczności dotyczące zaistniałego problemu, w szczególności rodzaj i datę jego wystąpienia, w miarę możliwości z dokumentacją go potwierdzającą, oraz treść żądania.
 4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez Usługodawcę, w formie pisemnej lub w formie skanu pisma przesłanego na maila.

XI. Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić w terminie 14 dni bez podania przyczyny.
 2. Bieg terminu, o którym mowa w ust. 1 rozpoczyna się od chwili zawarcia umowy pomiędzy Usługodawcą, a Konsumentem (II. A ust. 3; II. B ust. 3,7 niniejszego Regulaminu).
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład pismem wysłanym pocztą zwykłą lub elektroniczną.
 4. Dane Usługodawcy, na które należy przesłać oświadczenie o odstąpieniu: Sobiesław Zasada Centrum Sp. z o. o. Sp. k., Bednary 17, 62-010 Pobiedziska, e-mail: biuro@torbednary.com
 5. Konsument może skorzystać z wzoru formularza o odstąpieniu od umowy (Załącznik 1), jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. Do zachowania terminu do odstąpienia, wystarczy, aby Konsument wysłał Usługodawcy informację dotyczącą wykonania prawa do odstąpienia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy, jest ona uważana za niezawartą.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego koszty niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy z zastrzeżeniem określonym w ust. 10 poniżej.
 9. Zwrot płatności będzie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, bądź przelewem na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.
 10. Jeżeli na wyraźne żądanie Konsumenta wykonywanie Usług ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Usługodawca wymaga od Konsumenta złożenia wyraźnego oświadczenia zawierającego takie życzenie (Załącznik 2). W takim przypadku Konsument ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny.
 11. Prawo odstąpienia nie przysługuje, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usług utraci prawo odstąpienia od umowy (Załącznik 2).

X. Prawa własności intelektualnej

Zawartość Strony oraz jej nazwa podlegają ochronie prawnej. Opisy, zdjęcia i inne elementy tworzące Stronę stanowią własność Usługodawcy lub zostały wykorzystane za zgodą podmiotów uprawnionych. Kopiowanie i rozpowszechnianie, bądź inne nieuprawnione wykorzystywanie jakichkolwiek materiałów ze Strony jest zabronione.

XI. Postanowienia końcowe

 1. Klient jest uprawniony do korzystania ze Strony zgodnie z jej przeznaczeniem, wynikającym z treści niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa. Zakazuje się podejmowania działań, które mogą narazić Stronę na zakłócenia jej funkcjonowania lub korzystania z niej przez innych Klientów.
 2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta i innych ustaw szczególnych.
 3. W przypadku jakichkolwiek sporów związanych ze stosowaniem niniejszego Regulaminu oraz umowami zawartymi na jego podstawie, Usługodawca informuje o możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
oraz
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 1. Informacja zawarta w ust. 5 powyżej, nie stanowi zapisu na sąd polubowny w rozumieniu art. 1161 Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Usługodawca z ważnych przyczyn ma prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. Zamówienia złożone i potwierdzone przed dniem wejścia w życie Regulaminu w zmienionej formie, realizowane są na podstawie dotychczasowej treści Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie obwieszczona na Stronie.
 3. Za ważne przyczyny, w przypadku których może dojść do zmiany treści Regulaminu uznaje się:a. konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na Regulamin i skutkujących koniecznością jego zmodyfikowania w celu zachowania zgodności z prawem;b. konieczność dostosowania Regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;c. rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Strony, w tym wprowadzenie nowych usług;d. zmiana warunków technicznych świadczenia Usług lub dostarczania Newslettera;e. konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w Regulaminie;f. zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie;g. przeciwdziałanie nadużyciom;h. poprawa standardu obsługi Klientów;i. zmiana procesu zawierania umów za pośrednictwem Strony.
 4. Załączniki stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: