POLITYKA PRYWATNOŚCI / PLIKI COOKIES

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka określa zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników strony internetowej znajdującej się pod adresem https://torbednary.com/ (Strona) prowadzonej przez Sobiesław Zasada Centrum Sp. z o. o. Sp. j. w Bednarach (SZC). Użytkownikiem Strony jest każdy, kto korzysta z niej w jakikolwiek sposób.
Polityka obejmuje również kwestie przetwarzania danych osobowych Użytkowników związane z prowadzeniem przez SZC kont na portalach Facebook (Facebook, FB), Instagram oraz LinkedIn (Portale).
W polityce znajdują się także informacje na temat stosowanych na Stronie plików cookies i narzędzi analitycznych.

1. Tożsamość i dane kontaktowe administratora danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Sobiesław Zasada Centrum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka jawna z siedzibą w Bednarach, ul. Bednary 17, 62-010 Pobiedziska, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000883188.

Kontakt z nami jest możliwy w szczególności za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres: biuro@torbednary.com lub pod numerem telefonu: +48 618 156 001.

2. Skąd mamy Twoje dane?

Twoje dane możemy otrzymać od Ciebie poprzez wypełnienie formularza kontaktowego znajdującego się na Stronie, przy okazji zakupu usług oferowanych przy pomocy Strony oraz zapisania się na Newslettera.
Możesz do nas również po prostu napisać lub zadzwonić – z wykorzystaniem podanych na Stronie adresów mailowych, pocztowych i telefonicznych. Taka korespondencja także może stanowić dla nas źródło danych.
Ponadto, dane osobowe mogliśmy otrzymać od Ciebie za pośrednictwem Portali.
Narzędzia analityczne stosowane na Stronie dostarczają nam natomiast informacji na temat sposobu w jaki korzystasz ze Strony i jakie działania na niej podejmujesz.

– Jeżeli jesteś osobą, dla której wykupiony został voucher (beneficjentem voucheru) – Twoje dane w postaci imienia oraz adresu e-mail albo adresu korespondencyjnego zostały nam udostępnione przez naszego klienta (osobę, która wykupiła dla Ciebie ten voucher).

3. Jak chronimy Twoje dane osobowe

Zapewniamy, że ochrona oraz bezpieczeństwo Twoich danych osobowych są ważnym elementem w prowadzonej przez nas działalności gospodarczej oraz są brane pod uwagę przy projektowaniu stosowanych przez nas procedur oraz rozwiązań.

Realizując te założenia zastosowaliśmy środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym RODO, które są adekwatne do ryzyka naruszenia Twoich praw i wolności.

W szczególności zabezpieczyliśmy dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, nieuprawnionym zabraniem lub wykorzystaniem, przed przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem danych.
Dalej, Twoje dane udostępniamy podmiotom trzecim wyłącznie w sytuacji, gdy jest to niezbędne
z punktu widzenia naszej działalności, a dostęp do Twoich danych mają u nas odpowiednio upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy podpisali stosowne zobowiązania do ochrony danych osobowych i zachowania ich w poufności.

Szanujemy przysługujące Ci prawa w zakresie ochrony danych osobowych, a nasze rozwiązania techniczne są zgodne z aktualnym stanem techniki.

4. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [dalej: RODO] oraz Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

A. Art. 6 ust. 1 pkt b) RODO: Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Cele przetwarzania oparte na tej podstawie:
a) realizacja usługi w postaci szkolenia nauki jazdy,
b) sprzedaż voucherów na szkolenia nauki jazdy,
c) odpowiadanie na kontakt od potencjalnych klientów w sprawie zapytania o konkretne usługi.

B. Art. 6 ust. 1 pkt c) RODO: Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Cele przetwarzania oparte na tej podstawie:
a) realizacja obowiązków prawnych ciążących na SZC np. podatkowych, bądź rachunkowych.

C. Artykuł 6 ust. 1 pkt f) RODO: przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

Cele przetwarzania oparte na tej podstawie:
a) marketing bezpośredni produktów i usług SZC [odpowiadanie na kontakt w sprawie ogólnych zapytań dotyczących naszej działalności, prowadzenie działalności marketingowej SZC na Portalach, uzyskiwanie zanonimizowanych danych statystycznych na temat korzystania ze Strony przez Użytkowników, optymalizacja efektywności zanonimizowanych reklam na FB], przesyłanie Newslettera do zainteresowanych osób),
b) przesłanie vouchera jego beneficjentowi,
c) ewentualne ustalenie i dochodzenie roszczeń SZC lub jej obrona przed roszczeniami.

5. Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych

Dane osobowe mogą być udostępniane lub powierzane w związku z realizowanymi przez nas usługami, ciążącymi na nas obowiązkami prawnymi oraz dla celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów.

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z nami w zakresie i w toku prowadzenia przez nas działalności gospodarczej, w tym m.in. dostawcy oprogramowania wspomagającego wewnętrzne procesy biznesowe, dostawcy usług hostingowych, dostawcy usług poczty elektronicznej, firmy informatyczne, poczta oraz firmy kurierskie, Portale, Google Inc, firma księgowa, kancelaria prawna.

W przypadku skorzystania przez Ciebie z zakupów online oferowanych przez Stronę, Twoje dane będą przekazywane podmiotom realizującym usługi płatności elektronicznych i/lub bankom.

W przypadku zakupu vouchera dla kogoś, Twoje dane przez Ciebie podane (jako osoby od której pochodzi voucher) zostaną przekazane przez nas beneficjentowi vouchera.

SZC nie przekazuje Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

6. Kryteria ustalania okresu, przez który dane osobowe będą przechowywane:

  • W zakresie realizacji usług oferowanych przez SZC – przez okres negocjacji, zawierania umowy i świadczenia tych usług.
  • W zakresie realizacji obowiązków prawnych ciążących na SZC – przez okres wskazany w przepisach lub do czasu wypełnienia tych obowiązków przez SZC.
  • W zakresie realizacji prawnie uzasadnionych interesów – przez okres realizacji tych celów, chyba że w związku z wniesieniem sprzeciwu będziemy zobowiązani do wcześniejszego zaprzestania przetwarzania danych.

7. Informacja o prawach osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Ci prawo:
a) dostępu do Twoich danych osobowych,
b) domagania się sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
d) przenoszenia danych (prawo do ich otrzymania od Administratora i przesłania innemu administratorowi),
zgodnie z treścią Rozporządzenia.

W celu realizacji praw skontaktuj się z nami pod naszym adresem podanym w pkt. 1 powyżej.

8. Prawo wniesienia sprzeciwu

W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. Nie wolno nam już wówczas przetwarzać Twoich danych, chyba że uda się nam wykazać, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy dla takiego przetwarzania, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub, że istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W zakresie w jakim dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Wówczas nie wolno nam już przetwarzać Twoich danych do takich celów.

9. Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

Masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w szczególności w państwie członkowskim Unii Europejskiej miejsca swojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza RODO.

Na terenie Polski uprawnienia organu nadzorczego pełni Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

10. Profilowanie

Nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji w oparciu o zgromadzone dane osobowe, w szczególności profilowania.
Korzystamy natomiast z narzędzi analitycznych opisanych poniżej w pkt. 23, w ramach których, opierając się na zanonimizowanych danych, badamy sposób korzystania Użytkowników ze Strony oraz sprawdzamy i optymalizujemy efektywność prowadzonej kampanii reklamowej na Facebooku.

11. Informacja czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych

Podanie danych osobowych jest co do zasady dobrowolne.

Podanie danych osobowych wymaganych przy zakupie usług przez Stronę (szkolenia nauki jazdy, vouchery) jest niezbędne do skorzystania z tych usług.

12. Formularz kontaktowy na Stronie

Możesz szybko i sprawnie skontaktować się z nami poprzez formularz kontaktowy dostępny na Stronie.

Przesłanie do nas wypełnionego formularza oznacza zgodę na kontakt zwrotny przy użyciu danych podanych w formularzu (w tym w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne). Zgoda ta jest dobrowolna – szanujemy Twoją prywatność i to Ty decydujesz o nawiązaniu kontaktu z nami.
Zgodę możesz odwołać w każdym momencie poprzez kontakt przy pomocy adresów SZC dostępnych na Stronie, w tej Polityce, lub adres, z którego miał miejsce nasz kontakt. Odwołanie zgody nie wpływa na działania podjęte przez nas na podstawie zgody przed jej odwołaniem.

Podstawa przetwarzania danych: w zależności od treści kontaktu – jego tematyki i szczegółowości – artykuł 6 ust. 1 pkt b) [odpowiadanie na kontakt od potencjalnych klientów w sprawie zapytania o konkretne usługi] lub f) RODO [marketing bezpośredni: odpowiadanie na kontakt w sprawie ogólnych zapytań dotyczących naszej działalności].

13. Kontakt przy pomocy adresów dostępnych na Stronie

Można do nas napisać lub zadzwonić wykorzystując adresy podane na Stronie w zakładce Kontakt.

Przesłanie do nas takiej informacji oznacza zgodę na kontakt zwrotny przy użyciu tego samego, lub wskazanego w informacji kanału komunikacji (w tym w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne). Zgoda ta jest dobrowolna – szanujemy Twoją prywatność i to Ty decydujesz o nawiązaniu kontaktu z nami.
Zgodę możesz odwołać w każdym momencie poprzez kontakt przy pomocy adresów SZC dostępnych na Stronie, w tej Polityce, lub adres, z którego miał miejsce nasz kontakt. Odwołanie zgody nie wpływa na działania podjęte przez nas na podstawie zgody przed jej odwołaniem.

Podstawa przetwarzania danych: w zależności od treści kontaktu – jego tematyki i szczegółowości – artykuł 6 ust. 1 pkt b) [odpowiadanie na kontakt od potencjalnych klientów w sprawie zapytania o konkretne usługi] lub f) RODO [marketing bezpośredni: odpowiadanie na kontakt w sprawie ogólnych zapytań dotyczących naszej działalności].

14. Newsletter

Na Stronie oferujemy opcję darmowego Newslettera. Nasz Newsletter zawiera informacje o charakterze marketingowym oraz newsy ze świata motoryzacji, bezpieczeństwa i technik jazdy.

Możesz skorzystać z Newslettera poprzez podanie wymaganych danych (adres e-mail) oraz kliknięcie przycisku Subskrybuj. Powyższe jest równoznaczne ze zgodą na przesyłanie Ci przez nas tych informacji (w tym w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne). Zgoda ta jest dobrowolna – szanujemy Twoją prywatność i pozostawiamy Ci pełną decyzyjność co do otrzymywania takich informacji.
Zgodę możesz odwołać w każdym momencie klikając opcję Odwołaj subskrypcję która pojawi się w każdym mailu z Newsletterem. Odwołanie zgody nie wpływa na działania podjęte przez nas na podstawie zgody przed jej odwołaniem.

Twoje dane pozyskane w ten sposób będą wykorzystywane jedynie dla potrzeb związanych z wysyłką Newslettera. Podstawa przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO [marketing bezpośredni: przesyłanie Newslettera do zainteresowanych osób].

Zastrzegamy sobie możliwość zakończenia oferowania Newslettera w każdym czasie.

15. Zakup szkoleń nauki jazdy online

Na Stronie możesz wykupić oferowane przez SZC szkolenia nauki jazdy. Dane gromadzone przy tej okazji przez Stronę wykorzystywane są przez nas w procesie związanym z zakupem i realizacją szkolenia, a także, w określonym zakresie, po jego zakończeniu.

Podstawy przetwarzania tych danych w okresie zakupu i realizacji usługi:
– art. 6 ust. 1 pkt b) RODO [realizacja usługi w postaci szkolenia nauki jazdy],
– art. 6 ust. 1 pkt c) RODO,
– art. 6 ust. 1 pkt f) RODO [ewentualne ustalenie i dochodzenie roszczeń przez SZC lub jej obrona przed roszczeniami].
Podstawy przetwarzania tych danych po okresie realizacji usługi:
– art. 6 ust. 1 pkt c) RODO,
– art. 6 ust. 1 pkt f) RODO [ewentualne ustalenie i dochodzenie roszczeń przez SZC lub jej obrona przed roszczeniami].

Przed samym przystąpieniem do szkolenia nauki jazdy uczestnik szkolenia zobowiązany jest podać dodatkowe dane w postaci: serii i numeru prawa jazdy, marki, modelu i numeru rejestracyjnego pojazdu (w przypadku szkolenia z wykorzystaniem pojazdu uczestnika), danych kontaktowych oraz adresu zamieszkania.

Podstawa przetwarzania tych danych jest taka sama jak powyżej, z wyjątkiem adresu zamieszkania.
W tym przypadku, podstawą przetwarzania danych jest
– art. 6 ust. 1 pkt f) RODO [ewentualne ustalenie i dochodzenie roszczeń przez SZC lub jej obrona przed roszczeniami].

16. Zakup voucherów online

Na Stronie możliwe jest również wykupienie oferowanych przez SZC voucherów na szkolenia nauki jazdy. Dane gromadzone przy tej okazji przez Stronę są wykorzystywane przez nas w procesie związanym z zakupem vouchera i realizacją szkolenia dla jego beneficjenta.
Podstawa przetwarzania danych osoby kupującej voucher w okresie zakupu i realizacji usługi:
– art. 6 ust. 1 pkt b) RODO [sprzedaż voucherów na szkolenia nauki jazdy],
– art. 6 ust. 1 pkt c) RODO,
– art. 6 ust. 1 pkt f) RODO [ewentualne ustalenie i dochodzenie roszczeń przez SZC lub jej obrona przed roszczeniami].
Podstawa przetwarzania danych osoby kupującej voucher po okresie realizacji usługi
– art. 6 ust. 1 pkt c) RODO,
– art. 6 ust. 1 pkt f) RODO [ewentualne ustalenie i dochodzenie roszczeń przez SZC lub jej obrona przed roszczeniami].

Podstawa przetwarzania danych beneficjenta vouchera w okresie realizacji usługi:
– art. 6 ust. 1 pkt b) RODO [realizacja usługi w postaci szkolenia nauki jazdy] – art. 6 ust. 1 pkt f) RODO [przesłanie beneficjentowi vouchera zakupionego przez osobę trzecią; ewentualne ustalenie i dochodzenie roszczeń przez SZC lub jej obrona przed roszczeniami].
Podstawa przetwarzania danych beneficjenta vouchera po okresie realizacji usługi
– art. 6 ust. 1 pkt f) RODO [ewentualne ustalenie i dochodzenie roszczeń przez SZC lub jej obrona przed roszczeniami].

17. Facebook

Prowadzimy fanpage na Facebooku, gdzie zarejestrowani użytkownicy Facebooka mogą np. zostawić swoje wpisy, obserwować nas, polecić lub nas „polubić”, a także skontaktować się z nami za pomocą komunikatora (Messengera). Taka aktywność może skutkować przekazywaniem nam danych osobowych przez użytkowników. Posiadamy również dostęp do statystyk oferowanych przez Facebook dla konta biznesowego za pomocą którego prowadzony jest fanpage (statystyki przedstawiane są nam w formie anonimowej). Nasze konto na FB jest połączone z kontem na Instagramie.

Posługujemy się także usługą wyświetlania sponsorowanych informacji (reklam), którą oferuje Facebook i która pozwala na ich kierowanie do określonych grup odbiorców, jednakże nie otrzymujemy w związku z tą usługą od Facebooka danych pozwalających na zidentyfikowanie poszczególnych osób.

Gdy korzystasz z naszego fanpage’a na FB, bez względu na to, czy jesteś zarejestrowanym użytkownikiem FB czy nie, twoje dane osobowe są/mogą być przetwarzane również przez ten Portal (Facebook Ireland Ltd. na poziomie UE oraz Facebook Inc. w pozostałym zakresie), który jest niezależnym administratorem Twoich danych osobowych w zakresie dotyczącym swojej działalności oraz przy zastosowaniu jego cookies. Z racji charakteru tej działalności Facebook posiada również dostęp do wielu innych danych, także osobowych, a łącząc posiadane przez siebie dane, może uzyskiwać dodatkowe informacje na temat osób korzystających z Internetu i przekazywać je poza EOG. Na to jednak nie mamy już wpływu i pozostaje to poza zakresem naszego działania. Informujemy cię o natomiast tym, gdyż przetwarzanie odbywa się w związku z naszą działalnością na FB.
Facebook Inc. z siedzibą w USA przystąpił do programu Privacy Shield. Umowa między Komisją UE,
a USA stwierdza odpowiedni poziom ochrony danych osobowych po stronie uczestników tego programu.
Więcej na temat przetwarzania danych przez FB: https://www.facebook.com/about/privacy.

Podstawa przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO [marketing bezpośredni – prowadzenie działalności marketingowej SZC na Portalach].

18. Instagram

Prowadzimy konto na Instagramie, gdzie zarejestrowani użytkownicy Instagrama mogą np. zostawić swoje wpisy, obserwować nas lub nas „polubić”. Taka aktywność może skutkować przekazywaniem nam danych osobowych przez użytkowników. Posiadamy również dostęp do statystyk oferowanych przez Instagram dla konta biznesowego (statystyki przedstawiane są nam formie anonimowej). Nasze konto na Instagramie jest połączone z kontem na FB.
Posługujemy się też usługą wyświetlania sponsorowanych informacji (reklam), którą oferuje Instagram i która pozwala na ich kierowanie do określonych grup odbiorców, jednakże nie otrzymujemy w związku z tą usługą od Instagrama danych pozwalających na zidentyfikowanie poszczególnych osób.
Gdy korzystasz z naszego konta na Instagramie, bez względu na to, czy jesteś zarejestrowanym użytkownikiem Instagrama czy nie, twoje dane osobowe są/mogą być przetwarzane również przez ten Portal (Facebook Ireland Ltd. na poziomie UE oraz Facebook Inc. w pozostałym zakresie), który jest niezależnym administratorem Twoich danych osobowych w zakresie dotyczącym swojej działalności oraz przy zastosowaniu jego cookies. Z racji charakteru tej działalności Facebook posiada również dostęp do wielu innych danych, także osobowych, a łącząc posiadane przez siebie dane, może uzyskiwać dodatkowe informacje na temat osób korzystających z Internetu i przekazywać je poza EOG. Na to jednak nie mamy już wpływu i pozostaje to poza zakresem naszego działania. Informujemy cię natomiast o tym, gdyż przetwarzanie to odbywa się w związku z naszą działalnością na Instagramie. Facebook Inc. z siedzibą w USA przystąpił do programu Privacy Shield. Umowa między Komisją UE,
a USA stwierdza odpowiedni poziom ochrony danych osobowych po stronie uczestników tego programu.
Więcej na temat przetwarzania danych przez FB: https://www.facebook.com/about/privacy.
Podstawa przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO [marketing bezpośredni: prowadzenie działalności marketingowej SZC na Portalach].

19. LinkedIn

Posiadamy konto na LinkedIn, na którym zamieszczamy informacje o nas oraz o prowadzonej przez nas działalności. Zarejestrowani użytkownicy Portalu mogą m. in. skomentować, polecić lub udostępnić nasze wpisy oraz publikować informacje na nasz temat.

Gdy korzystasz z naszego konta, bez względu na to, czy jesteś zarejestrowanym użytkownikiem LinkedIn czy nie, twoje dane osobowe są/mogą być przetwarzane również przez ten Portal w zakresie jego działalności oraz przy zastosowaniu jego cookies. Dla użytkowników Portalu mieszkających w krajach UE i EOG niezależnym administratorem danych osobowych jest wówczas LinkedIn Irleand Unlimited Company, natomiast dla użytkowników spoza tych krajów administratorem takim będzie LinkedIn Corporation. Z racji charakteru prowadzonej działalności LinkedIn posiada dostęp do wielu danych, także osobowych, a łącząc posiadane przez siebie dane, może uzyskiwać dodatkowe informacje na temat osób korzystających z Internetu i przekazywać je poza EOG. Na to jednak nie mamy już wpływu i pozostaje to poza zakresem naszego działania. Informujemy cię natomiast o tym, gdyż przetwarzanie to odbywa się w związku z naszą działalnością na LinkedIn.

Więcej informacji na temat działania LinkedIn znajdziesz tutaj:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=d_org_guest_company_overview_footer-privacy-policy
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=organization_guest_cookie_policy_click

Podstawa przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO [marketing bezpośredni: prowadzenie działalności marketingowej SZC na Portalach].

20. Podmioty realizujące usługi płatności elektronicznych; banki

Zwracamy Twoją uwagę na fakt, że podmioty oferujące płatności elektroniczne, których usługi są dostępne na Stronie, oraz banki, występują wobec Twoich danych osobowych jako niezależni administratorzy, stosujący własne polityki i zasady przetwarzania danych i w tym zakresie to oni pozostają odpowiedzialni za to przetwarzanie.

Decydując się na korzystanie z usług podmiotów oferujących płatności elektroniczne wyrażasz zgodę na przekazanie im przez nas danych dla celów dokonania i rozliczenia płatności. Część danych podajesz natomiast w procesie płatności sam podmiotom oferujących te płatności oraz bankom – po przekierowaniu na ich strony.

21. Podmioty trzecie

Starannie dobieramy podmioty, z którymi współpracujemy, w tym weryfikując zamieszczane na Stronie linki do innych stron www (np. właśnie Portale, podmioty realizujące usługi płatności elektronicznych). Nie odpowiadamy jednak za standardy oraz politykę ochrony danych, która jest stosowana przez te podmioty. Zalecamy, abyś we własnym zakresie weryfikował każdego z naszych partnerów, a w konsekwencji podjął samodzielną decyzję, czy chcesz powierzyć mu swoje dane osobowe.

22. Pliki cookies

Informujemy, że podczas korzystania ze Strony, w Twoim urządzeniu instalowane są krótkie dane informatyczne (tzw. pliki cookies). Poprzez pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne,
w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników
i przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Stosowane pliki cookies mają następujące funkcje:
− zapewnienie bezpieczeństwa korzystania ze Strony,
− dostarczenia niektórych funkcjonalności Strony,
− zebranie informacji o tym w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony (zanonimizowane dane statystyczne); działanie Google Analytics,
− sprawdzanie i optymalizacja efektywności zanonimizowanej reklamy na FB; działanie Facebook Pixel.

Zasadnicze rodzaje plików cookies, które można wyróżnić ze względu na czas ich przechowywania:
 sesyjne – pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub zmiany ustawień w przeglądarce.
 stałe – przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
Maksymalny czas przechowywania plików cookies wynosi 2 lata.

Stosowanie plików cookies umożliwia nam ulepszanie struktury Strony i jej zawartości oraz dostosowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji i odbywa się bez przetwarzania przez nas danych pozwalających na identyfikację indywidualnych Użytkowników.

Korzystając ze Strony, przy jednoczesnym stosowaniu ustawień używanej przeglądarki internetowej zezwalających na pliki cookies, wyrażasz zgodę (w tym w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne) na instalowanie plików cookies, ich przechowywanie w urządzeniu końcowym oraz uzyskiwanie dostępu do nich. Zgoda jest dobrowolna i możesz ją wycofać poprzez zmianę ustawień plików cookies i/lub zaprzestanie korzystania ze Strony. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem działań podjętych na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zmiany ustawień plików cookies możesz w każdej chwili dokonać poprzez określenie warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies przy pomocy ustawień oprogramowania przeglądarek internetowych, w tym wyłączyć opcję przyjmowania plików cookies w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę cookies bądź informować o każdorazowym ich przesłaniu na urządzenie końcowe i zmienić czas ich przechowywania. Możesz też po zakończeniu odwiedzin Strony skasować umieszczone na Twoim urządzeniu pliki cookies.
Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie.

Szczegółowe informacje na temat zarządzania różnymi plikami cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania poszczególnych przeglądarek internetowych.
Zmiany ustawień oraz usuwanie plików cookies:
a) Chrome > http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647;
b) Firefox>http://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek;
c) Internet Explorer https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
d) Opera > http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
e) Safari > http://support.apple.com/kb/PH5042

23. Narzędzia analityczne: Google Analytics, Facebook Pixel

A. Google Analytics

Korzystanie ze Strony uruchamia narzędzie analityczne Google Analytics (i jego cookies), mające na celu analizowanie sposobu, w jaki korzystasz z Strony. W ramach Google Analytics dane pozyskiwane są w wyniku łączenia się danego adresu IP z serwerem Google i pobierania tego adresu przez Google, który korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z Internetu.

Korzystamy z Google Analytics w celu uzyskiwania analiz statystycznych na temat tego w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony. Stosowanie przez nas Google Analytics odbywa się bez przetwarzania przez nas danych pozwalających na identyfikację indywidualnych Użytkowników.
Pliki cookies Google Analytics są przechowywane przez okres do 2 lat.

Narzędzie Google Analytics dostarczane jest przez firmę Google (Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA).
Szczegółowy opis plików cookies firmy Google znajdziesz tutaj:
https://policies.google.com/technologies/types?hl=pl, https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=pl
Dalsze informacje na temat zarządzania plikami cookies firmy Google znajdziesz z kolei tutaj:
https://policies.google.com/technologies/managing?hl=pl

Sygnalizujemy też, że firma Google jest niezależnym administratorem wielu danych osobowych, które pozyskuje z innych źródeł, lub którymi dysponuje w związku z innymi działaniami podejmowanymi w ramach prowadzonej przez nią działalności i przy zastosowaniu jej cookies. Łącząc posiadane przez siebie dane oraz wykorzystując swoje technologie, może uzyskiwać dodatkowe informacje na temat osób korzystających z Internetu oraz przetwarzać i przekazywać te dane poza EOG na co jednak nie mamy już wpływu i co pozostaje poza zakresem naszego działania. Informujemy cię natomiast o tym, gdyż przetwarzanie to odbywa się w związku z prowadzoną przez nas działalnością i wykorzystaniem usługi Google na Stronie.
Google Inc. z siedzibą w USA przystąpił do programu Privacy Shield. Umowa między Komisją UE,
a USA stwierdza odpowiedni poziom ochrony danych osobowych przez uczestników tego programu.
Więcej na temat przetwarzania danych przez Google można przeczytać tutaj:
https://policies.google.com/privacy?hl=pl#infochoices.

Korzystając ze Strony, przy jednoczesnym stosowaniu ustawień używanej przeglądarki internetowej zezwalających na pliki cookies, wyrażasz zgodę na stosowanie Google Analytics. Zgoda jest dobrowolna i możesz ją wycofać poprzez zmianę ustawień plików cookies (pkt. 22 powyżej) i/lub zaprzestanie korzystania ze Strony, ewentualnie poprzez uruchomienie narzędzi do blokowania systemów śledzących. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem działań podjętych na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO [marketing bezpośredni: uzyskiwanie zanonimizowanych danych statystycznych na temat korzystania ze Strony przez Użytkowników].

B. Facebook Pixel

Stosujemy także narzędzie marketingowe o nazwie Facebook Pixel (i jego cookies) oferowane przez FB. Narzędzie to jest powiązane z naszym kontem marketingowym na FB oraz ze Stroną. Pozwala ono na ocenę efektywności reklam wyświetlanych przez nas na FB (tzw. konwersji – tego w jaki sposób reklamy przekładają się na konkretne działania Użytkowników) oraz na wyświetlanie tych reklam w powiązaniu z określonymi działaniami, które Użytkownik podjął na Stronie. Odbywa się to bez przetwarzania przez nas danych pozwalających na identyfikację indywidualnych Użytkowników.
Pliki cookies FB Pixel są przechowywane przez okres do 1 roku.

Zwracamy uwagę, że gdy korzystasz z Facebooka, bez względu na to, czy jesteś zarejestrowanym użytkownikiem FB czy nie, twoje dane osobowe są/mogą być przetwarzane również przez ten Portal (Facebook Irleand Ltd. na poziomie UE oraz Facebook Inc. w pozostałym zakresie), który jest niezależnym administratorem Twoich danych osobowych w zakresie dotyczącym swojej działalności oraz przy zastosowaniu jego cookies. Z racji charakteru tej działalności Facebook posiada również dostęp do wielu innych danych, także osobowych, a łącząc posiadane przez siebie dane, może uzyskiwać dodatkowe informacje na temat osób korzystających z Internetu i przekazywać je poza EOG. Na to jednak nie mamy już wpływu i pozostaje to poza zakresem naszego działania. Informujemy cię natomiast o tym, gdyż przetwarzanie to odbywa się w związku z naszą działalnością na Stronie i na FB.
Facebook Inc. z siedzibą w USA przystąpił do programu Privacy Shield. Umowa między Komisją UE,
a USA stwierdza odpowiedni poziom ochrony danych osobowych po stronie uczestników tego programu.
Więcej na temat przetwarzania danych przez FB: https://www.facebook.com/about/privacy.

Korzystając ze Strony przy jednoczesnym stosowaniu ustawień używanej przeglądarki internetowej zezwalających na pliki cookies, wyrażasz zgodę na stosowanie Facebook Pixel. Zgoda jest dobrowolna i możesz ją wycofać poprzez zmianę ustawień plików cookies (pkt. 22 powyżej) i/lub zaprzestanie korzystania ze Strony, ewentualnie poprzez uruchomienie narzędzi do blokowania systemów śledzących. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem działań podjętych na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO [marketing bezpośredni: uzyskiwanie zanonimizowanych danych statystycznych na temat korzystania ze Strony przez Użytkowników, optymalizacja efektywności zanonimizowanych reklam na FB].

24. Zmiana polityki prywatności

Chcemy nieustannie się rozwijać się w trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych. Możemy zmienić Politykę Prywatności, jeżeli jest to wymagane przez obowiązujące prawo, ulegną zmianie: nasze dane lub dane innych podmiotów wymienionych w polityce, rodzaj świadczonych usług, bądź warunki technologiczne Strony. Zmiana może także mieć miejsce w celu polepszenia standardu informacji lub ochrony. O zmianie poinformujemy Cię na Stronie podczas pierwszego wejścia po zmianie Polityki Prywatności.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: