POLITYKA PRYWATNOŚCI / PLIKI COOKIES

Polityka prywatności

Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu znajdującego się pod adresem torbednary.com. Poprzez Użytkownika Serwisu (Użytkownika) należy rozumieć każdego, kto w jakikolwiek sposób korzysta ze strony internetowej torbednary.com.

Administratorem danych osobowych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa jest Sobiesław Zasada Centrum z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Bednarach, ul Bednary 17, 62-010 Pobiedziska, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000322188. Kontakt ze spółką jest możliwy w szczególności za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres: biuro@torbednary.com lub pod numerem telefonu: +48 618 156 001.

1. Gromadzenie danych osobowych

1.1. Użytkownik może przeglądać stronę internetową Serwisu anonimowo. Jednakże w przypadku wypełnienia formularza kontaktowego dostępnego online, a także w trakcie kontaktu e-mail lub telefonicznego, czy to celem rejestracji na szkolenie, event lub w jakiejkolwiek innej sprawie, z uwagi na specyfikę takiej formy kontaktu, Użytkownik zostanie poproszony o podanie swoich prawdziwych danych osobowych (kontakt z Administratorem nie jest możliwy anonimowo).

1.2. Podanie danych osobowych celem rejestracji na szkolenie bądź event jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwi dokonanie rezerwacji i zawarcie Umowy o szkolenie bądź Umowy o świadczenie usług organizacyjnych eventu.

1.3. Administrator przetwarza również dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego, poprzez wyświetlanie na stronie torbednary.com informacji marketingowych odnośnie usług świadczonych przez Administratora.

1.4. Na podstawie odrębnej zgody Administrator może także przetwarzać dane osobowe do celów prowadzenia działań marketingowych, polegających na przesyłaniu drogą elektroniczną, telefoniczną bądź listownie informacji marketingowych odnośnie produktów i usług oferowanych przez Administratora oraz podmioty z nim powiązane.

1.5. Ponadto Administrator może gromadzić dane charakteryzujące sposób korzystania z Serwisu (dane eksploatacyjne), które pobierane są automatycznie przez system informatyczny, w ramach którego funkcjonuje Serwis.

1.6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w zakresie kontaktu z Użytkownikiem w sprawie wykraczającej poza zakres określony w ust. 1.2. jest dobrowolna, jednak jej brak uniemożliwi Administratorowi udzielenie odpowiedzi na złożone zapytanie.

2. Zakres gromadzonych danych osobowych. Okres przechowywania danych

2.1. Dane gromadzone w związku z rejestracją na szkolenie lub event

Administrator przetwarza dane osobowe niezbędne do dokonania rezerwacji miejsca na szkolenie lub event oraz do zawarcia Umowy o szkolenie bądź Umowy o świadczenie usług organizacji eventu.

Powyższe dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w formie umożliwiającej identyfikację Użytkownika przez okres niezbędny do wykonania i rozliczenia powyższych usług. Po tym okresie dane zostaną usunięte.

2.2. Dane gromadzone w związku z kontaktem za pośrednictwem formularza kontaktowego, telefonicznym lub e-mailowym

W sytuacji gdy Użytkownik kieruje do Administratora zapytanie lub innego rodzaju korespondencję w celu innym niż rejestracja na szkolenie bądź event, Administrator może przetwarzać dane Użytkownika takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu w celu udzielenia odpowiedzi.

Powyższe dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do przetworzenia zapytania i udzielenia na nie odpowiedzi, po czym zostaną niezwłocznie usunięte.

2.3. Dane gromadzone w związku z działalnością marketingową Administratora

Dane osobowe gromadzone celem prowadzenia marketingu bezpośredniego usług oferowanych przez Administratora będą przetwarzane do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu, po czym zostaną niezwłocznie usunięte.

Dane osobowe gromadzone celem prowadzenia działań marketingowych na podstawie zgody Użytkownika będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, po czym zostaną niezwłocznie usunięte.

2.4. Dane gromadzone automatycznie (dane eksploatacyjne)

Administrator może także przetwarzać dane charakteryzujące sposób korzystania z Serwisu (dane eksploatacyjne), oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik, informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Serwisu, informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.

Powyższe dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu.

3. Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie prawnej przewidzianej w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [dalej: „Rozporządzenie”].

Administrator może przetwarzać dane osobowe, co do zasady, w następujących celach:

3.1. W celu umożliwienia dokonania rezerwacji miejsca na szkolenie lub event, zawarcia Umowy o szkolenie lub Umowy o świadczenie usługi organizacji eventu oraz umożliwienia Administratorowi komunikacji z Użytkownikami w wyżej wymienionych sprawach, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia, tj.:przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

3.2. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to odrębną zgodę, jej dane osobowe mogą być przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na zapytanie dotyczące spraw wykraczających poza zakres wskazany w ust. 3.1 powyżej, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia, tj.:której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

3.3. Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane także na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym analizowania i profilowania, poprzez wyświetlanie na stronie torbednary.com informacji marketingowych odnośnie usług świadczonych przez Administratora. Przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest marketing bezpośredni jego usług. Podstawą przetwarzania w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia, tj.:przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

3.4. Jeżeli Użytkownik wyrazi na to odrębną zgodę, jego dane osobowe mogą być wykorzystywane również na potrzeby prowadzenia działań marketingowych, polegających na przesyłaniu drogą elektroniczną, telefoniczną bądź listownie informacji marketingowych odnośnie produktów i usług oferowanych przez Administratora oraz podmioty z nim powiązane. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym zakresie jest zgoda wyrażona przez Użytkownika w myśl art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia, tj.: której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

3.5. Administrator może również przetwarzać dane osobowe w celach analitycznych i statystycznych. Podstawą przetwarzania w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia, tj.:przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

 

4. Informacje o odbiorcach danych osobowych lub kategoriach odbiorców

4.1. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora mogą być przekazywane organom państwa uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

4.2. Dane osobowe mogą być przekazywane również podmiotom współpracującym z Administratorem (np. biura księgowe). Przekazanie danych odbywa się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i uprawnia te podmioty do przetwarzania danych wyłącznie w celach i w czasie wskazanym przez Administratora.

5. Uprawnienia osoby której dane dotyczą

5.1. Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przeniesienia danych.

5.2. W przypadku przetwarzania danych osobowych przez Administratora na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

5.3. W przypadku przetwarzania danych osobowych opartego na podstawie art. 6 ust 1 lit. f), w tym profilowania, osoba której dane dotyczą z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych.

5.4. W przypadku przetwarzania przez Administratora danych osobowych na podstawie zgody Użytkownika, Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

5.5. Uprawnienia o których mowa w pkt. 5.1.-.5.4 powyżej, można zrealizować przez kontakt z Administratorem (adres mailowy i nr telefonu Administratora wskazany został we wprowadzeniu do niniejszej Polityki Prywatności) lub przez samodzielne dokonanie zmian danych w ramach narzędzi informatycznych dostępnych za pośrednictwem serwisu ( o ile takie narzędzia będą dostępne).

6. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Użytkownik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim Unii Europejskiej miejsca swojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie dotyczące jego danych osobowych narusza Rozporządzenie. Na terenie Polski uprawnienia organu nadzorczego pełni Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Zabezpieczenie danych

7.1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe Użytkowników.

7.2. Administrator wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, gwarantujące bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych oraz przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem.

7.3. Do danych osobowych przetwarzanych przez Administratora mają dostęp wyłącznie osoby posiadające upoważnienie do przetwarzania danych i zobowiązane do zachowania ich w tajemnicy.

8. Strony podmiotów trzecich

W Serwisie mogą znajdować się odnośniki i przekierowania do stron internetowych podmiotów trzecich. Administrator nie jest administratorem danych osobowych gromadzonych przez takie podmioty (o ile są one gromadzone) i niniejszy dokument nie obejmuje takich stron.

Polityka Plików Cookies

Podmiotem zamieszczającym na Twoim urządzeniu końcowym pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu internetowego
Sobiesław Zasada Centrum z siedzibą pod adresem Bednary 17, 62-010 Pobiedziska

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:

  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Więcej informacji na temat cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Czym są pliki cookies?

Na stronach naszego serwisu wykorzystujemy pliki cookies – „ciasteczka”, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do urządzenia osoby odwiedzającej naszą stronę (Użytkownika serwisu). Ciasteczka identyfikują urządzenie w sposób potrzebny do lepszego działania serwisu np. poprzez zapamiętanie ustawionego sortowania tabeli, lub poprzez zapamiętanie, że przeczytałeś już informację o cookies i żeby jej Ci już więcej nie pokazywać.

Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Cookies umieszczane przez nasz serwis internetowy są nieszkodliwe dla Twojego urządzenia końcowego (komputera, tabletu, telefonu itd przy pomocy którego przeglądasz tą stronę), jak również dla Ciebie i Twoich danych.

Możesz w każdej chwili wyłączyć cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej.

Nie zbieramy w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.