REGULAMIN
 
Wolnych Jazd Treningowych Bednary 
 

Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:

-    Imprezie - należy przez to rozumieć wolne jazdy treningowe o charakterze jazdy samochodem na torze w Bednarach 17, 62 - 010 Pobiedziska

-    torze - należy przez to rozumieć tor samochodowy zlokalizowany w Bednarach 17, 62 - 010 Pobiedziska

-    Wynajmującym - należy przez to rozumieć Sobiesław Zasada Centrum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, sp. komandytowa siedzibą w Bednarach 17, 62 - 010 Pobiedziska

-    kierowca - należy przez to rozumieć wszystkie osoby zgłoszone podczas rejestracji jako kierowca i/lub zgłoszone przez osobę zgłaszającą do kierowanie samochodem podczas imprezy. Za kierowcę w rozumieniu niniejszego Regulaminu traktowany jest także pilot Kierowcy.  

-    uczestniku - należy przez to rozumieć kierowców oraz gości imprezy

-    grupie samochodów - należy przez to rozumieć grupę uczestników imprezy, którzy realizują jazdy samochodem po torze w tym samym momencie

-    sesji treningowej - określony czas jazdy po torze w grupie samochodów

-    karnet - abonament uprawniający do korzystania z cyklu wolnych jazd treningowych

§1. Postanowienia ogólne

1.1          Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na ternie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

1.2          Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadza jest Impreza, a także urządzeń znajdujących się na nim a ponadto uregulowanie prawe i obowiązków uczestników Imprezy.

1.3          Impreza nie ma charakteru imprezy sportowej ani imprezy masowej.

1.4          Wynajmującym jest Sobiesław Zasada Centrum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, sp. komandytowa siedzibą w Bednarach 17, 62 - 010 Pobiedziska

1.5          Uczestnik imprezy przyjmuje do wiadomości, że na Imprezie przebywa na własne ryzyko i odpowiedzialność.

1.6          Wynajmujący utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy oraz sponsorów w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.

1.7          Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:

•               broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów

•               materiałów wybuchowych

•               wyrobów pirotechnicznych

•               materiałów pożarowo niebezpiecznych

•               napojów alkoholowych

•               środków odurzających, substancji psychotropowych lub podobnie działających

1.8          Każdy kierowca, przed przystąpieniem do jazd zobowiązany jest do wypełnienia i podpisania oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

1.9 Zabrania się jazdy samochodem po torze uczestnikom:

•                którzy znajdują się pod wpływem alkoholu, narkotyków, innych środków odurzających, leków o podobnym działaniu, leków psychotropowych i/lub innych substancji upośledzających zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych

•                u których stwierdzono zaburzenia psychiczne lub fizyczne uniemożliwiające kierowanie pojazdami mechanicznymi

§ 2 Terminy

2.1          Warunkiem przeprowadzenia pojedynczej Imprezy jest minimalna frekwencja, którą Wynajmujący określa na 5 zgłoszeń.

2.2          W przypadku nieuzyskania minimalnej ilości zgłoszeń Wynajmujący zastrzega sobie prawo odwołania Imprezy albo wyznaczenia innego terminu jej przeprowadzenia.

2.3          W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionej w pkt. 2.2 i na wniosek uczestnika, Wynajmujący zobowiązuje się przenieść opłatę na poczet kolejnego treningu.

§3 Rejestracja uczestników i koszty udziału

3.1          Do udziału w Imprezie będą dopuszczeni Uczestnicy, którzy wypełnią zgłoszenie, dokonają wpłaty wpisowego w wysokości ustalonej przez Wynajmującego w niniejszym Regulaminie oraz posiadają prawo jazdy odpowiedniej kategorii.

3.2          Zgłoszenie udziału w zawodach należy przesłać mailem na adres: biuro@szc-zasada.pl.

3.3          Limit zgłoszeń dla pojedynczej Imprezy ustala się na maksymalnie 60 uczestników. W przypadku większej ilości zgłoszeń decydować będzie kolejność ich składania.

3.4          Stosowną opłatę za udział w imprezie należy przekazywać na następujący rachunek bankowy:

 

Sobiesław Zasada Centrum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.,

Bednary 17, 62-010 Pobiedziska

Deutsche Bank PBC S.A. Nr rachunku: 13 1910 1048 2116 2421 5396 0001

-w tytule przelewu należy wpisać "Wolne jazdy treningowe Bednary - imię i nazwisko kierowcy"

 

przy czym za pojedynczą imprezę istnieje możliwość zapłaty gotówką w siedzibie Wynajmującego. Opłatę za karnet można uregulować wyłącznie przelewem na podany w niniejszym punkcie rachunek bankowy

3.5          Kierowcy uczestniczący w imprezie muszą posiadać:

•                uprawnienia do kierowanie pojazdami odpowiedniej kategorii;

•                 ważny przegląd techniczny pojazdu, który będzie brał udział w imprezie

•                obowiązkowe ubezpieczenie OC pojazdu, który będzie brał udział w imprezie

•                w przypadku korzystania przez Uczestnika z pojazdu nie będącego jego własnością - pisemną zgodę właściciela pojazdu na udział pojazdu w imprezie.

3.6          Uczestnikom zaleca się posiadanie ubezpieczenia pojazdu w zakresie AC z rozszerzeniem o ryzyko udziału w jazdach sportowych oraz ubezpieczenie NNW.

 §4 Uczestnicy

4.1          Każdy kierowca i gość Imprezy ma obowiązek stosowania się do poleceń Wynajmującego i osób przez niego wyznaczonych.

4.2          Wynajmujący ustala minimalny wiek uczestników na 18 lat. 

4.3          Osoba w wieku poniżej 18 lat (ale nie mniej niż 15 lat) może zostać dopuszczona do udziału w imprezie pod warunkiem obecności na pokładzie osoby dorosłej (pilota, który spełnia warunki pkt 3.5 i podpisuje Oświadczenie) i pisemnej zgody minimum jednego rodzica lub opiekuna prawnego.

4.4          Pod rygorem niedopuszczenia do startu w Imprezie, każdy Uczestnik zobowiązany jest do:

•                oddania najpóźniej podczas rejestracji w biurze Wynajmującego pisemnego oświadczenia:

•                o sprawności pojazdu biorącego udział w zawodach i niezagrażaniu przez ten pojazd bezpieczeństwu osób zgromadzonych na imprezie;

•                że stan zdrowia Uczestnika pozwala mu na udział w imprezie;

•                że Uczestnik bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność oraz nie będzie rościł sobie żadnych pretensji i roszczeń w stosunku do Wynajmującego w przypadku jakichkolwiek uszkodzeń mienia, w tym pojazdów czy też uszczerbku na zdrowiu. (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu)

wniesienia opłaty wpisowego,

•                obecności na odprawie uczestników,

•                prawidłowego i czytelnego umieszczenia informacji na pojeździe o braniu udziału w imprezie,

•                umieszczenia na pojeździe dodatkowej reklamy Wynajmującego, jeśli taka będzie przewidziana,

•                przejechania trasy w kolejności oraz kierunku podanym przez Wynajmującego,

•                odbycia wszystkich przejazdów w zapiętych pasach bezpieczeństwa i kaskach ochronnych, z włączonymi światłami mijania lub światłami do jazdy dziennej i zamkniętymi szybami i szyberdachem,

•                sportowego zachowania podczas trwania zawodów, poruszania się wyłącznie wyznaczonymi przez Wynajmującego trasach prób, drogach dojazdowych do prób i odcinka testowego,

•                zapewnienia warunków bezpieczeństwa własnego i osób trzecich poprzez zachowanie przepisów ruchu drogowego, zasad ostrożności, ograniczonego zaufania do innych osób korzystających z terenu oraz zapewnienia należytego stanu technicznego sprzętu i pojazdów wykorzystywanych na terenie udostępnianym przez SZC.

4.5          Nikt inny oprócz kierowcy nie może prowadzić pojazdu podczas sesji treningowej. Dopuszcza się przejazd maksymalnie trzech Uczestników jednym pojazdem na podstawie oddzielnych zgłoszeń.

§ 5 Pojazdy

5.1          Do udziału w zawodach dopuszcza się samochody osobowe w rozumieniu ustawy Prawo o Ruchu Drogowym lub osobowo/towarowe na bazie podwozia samochodu osobowego, posiadające ważne dokumenty uprawniające do poruszania się po drogach publicznych RP i spełniające wymogi niniejszego Regulaminu.

5.2          Do u w imprezie dopuszczone będą wyłącznie pojazdy zarejestrowane i posiadające ważne badania techniczne.

5.3          Obowiązkowe wyposażenie samochodu:

•                pasy bezpieczeństwa dla kierowcy i pilota,

•                zagłówki fotela dla kierowcy i pilota,

•                minimum jedna gaśnica (zaleca się montaż w zasięgu rąk załogi),

•                apteczka z odpowiednim wyposażeniem medycznym,

•                zderzak przedni i tylny,

•                informacja od Wynajmującego o możliwości brania udziału w sesji treningowej w widocznym miejscu i reklama Wynajmującego w przypadku, gdy taka potrzeba zaistnieje,

5.4          Ponadto każdy samochód musi spełnić następujące wymogi:

•                identyczne koła (obręcz i opona) na jednej osi,

•                wszystkie przedmioty w bagażniku i kabinie muszą być solidnie zamocowane,

•                dodatkowe punkty świetlne - zgodnie z Ustawą "Prawo o ruchu drogowym",

•                nie wolno stosować na oponach żadnych elementów przeciwpoślizgowych, zarówno mechanicznych jak i chemicznych,

•                w czasie trwania sesji treningowej szyby i szyberdach muszą być zamknięte.

5.5          Wynajmujący dopuszcza udział samochodów z "miękkim dachem" pod warunkiem wyposażenia tych samochodów w rollbar lub inny pałąk bezpieczeństwa oraz pasy szelkowe min. 4 punktowe.

5.6           Do udziału w imprezie nie zostaną dopuszczone auta posiadające wycieki jakichkolwiek płynów eksploatacyjnych.

5.7          Wynajmujący zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia do u w imprezie lub wykluczenie w trakcie trwania imprezy każdego pojazd, który Wynajmujący uzna za zagrażający bezpieczeństwu lub nie spełniający wymogów wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów, w tym w szczególności przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym.

5.8          Wynajmujący dopuszcza stosowanie opon sportowych z wyjątkiem opon z kolcami.

5.9          Wynajmujący dopuszcza stosowania koca do ogrzania opon.

§6 Bezpieczeństwo imprezy

6.1          Na odcinkach dojazdowych do prób sportowych Wynajmujący wprowadza limit prędkości wynoszący 40 km/h. Uczestnicy niestosujący się do wymienionego ograniczenia lub uczestnicy, których zachowanie będzie stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa imprezy mogą zostać wykluczeni z zawodów w trybie natychmiastowym. Decyzję w tej sprawie podejmować będzie każdorazowo Wynajmujący.

6.2          W każdym czasie trwania imprezy Wynajmujący ma prawo przeprowadzić badanie na zawartość alkoholu lub środków odurzających w organizmie. Badaniom może być poddany zarówno kierowca jak i osoba dorosła sprawująca opiekę nad zawodnikiem niepełnoletnim. Obowiązkiem Uczestnika jest poddanie się tego typu badaniom pod rygorem wykluczenia z zawodów.

6.3          Mocą niniejszego regulaminu Wynajmujący wprowadza dopuszczalny poziom alkoholu 0,00 g/ litr.

6.4          W przypadku, jeżeli badanie na obecność alkoholu lub innych środków odurzających da wynik pozytywny, załoga zostaje w trybie natychmiastowym usunięta z imprezy.

6.5          W razie uczestniczenia w wypadku drogowym z ofiarami w ludziach, Uczestnik kierujący pojazdem obowiązany jest niezwłocznie zatrzymać pojazd, udzielić pomocy poszkodowanym, powiadomić Wynajmującego o zdarzeniu oraz pozostać na miejscu wypadku do czasu przybycia służb ratunkowych i funkcjonariuszy Policji.

§7 Przebieg imprezy

7.1          Czas trwania pojedynczej sesji treningowej określony jest w harmonogramie imprezy i może ulec zmianom.

7.2          Jazdy treningowe odbywają się w grupach maksymalnie 30 samochodów na torze w jednym czasie.

7.3          Podczas jazd należy bezwzględnie stosować się do poleceń obsługi, w szczególności przy wyjeździe z parku maszyn.

7.4          Sesja treningowa może w każdej chwili zostać przerwana ze względów technicznych lub innych okoliczności, które uniemożliwiają dalsze przeprowadzenie próby sportowej. Przykładowe powody przerwania sesji treningowej to: wypadek auta, wyciek płynów eksploatacyjnych z samochodu i inne nieokreślone w Regulaminie.

7.5          Wynajmujący dołoży wszelkich starań, aby usunięcie przeszkód w realizacji jazd, przebiegło możliwie jak najszybciej.

7.6          Po usunięciu przeszkód w realizacji jazd, impreza będzie dalej kontynuowana zgodnie z harmonogramem.

7.7          Wynajmujący ma prawo zaplanować dodatkowe sesje treningowe, które nie zostaną podane w harmonogramie. O tym fakcie uczestnicy zostaną niezwłocznie poinformowani.

7.8          W trakcie wszystkich sesji treningowych zabrania się:

•                Zmiany toru jazdy podczas wyprzedzania przez innych uczestników

•                Stwarzania sytuacji niebezpiecznych, szczególnie podczas wyprzedzania innych uczestników lub będąc wyprzedzanym przez innego uczestnika

7.9 Uczestnik zobowiązany jest stawić się w Strefie Przedstartowej zgodnie z harmonogramem        czasowym.

7.10        Start sygnalizowany jest przez Sędziego Startu

§8 Procedury obowiązujące podczas startu

8.1          Sędziowie trasy w punktach obserwacyjnych wyposażeni będą w żółte, czerwone i niebieskie flagi, mając kontakt wzrokowy z sąsiadującymi punktami.

8.2          Na trasie kierowcy/załogi będą ostrzegane o ewentualnych przeszkodach za pomocą żółtych flag.

8.3          Jeśli konieczne okaże się użycie flag, zastosowana będzie następująca procedura:

•                Kierowca, któremu zostanie pokazana żółta flaga zobowiązany jest zwolnić, zachować ostrożność i być gotowym do zatrzymania się oraz stosować się do poleceń sędziów trasy.

•                Kierowca, któremu zostanie pokazana flaga czerwona ma obowiązek natychmiastowego zatrzymania pojazdu i stosowania się do dalszych poleceń sędziego.

•                Kierowca, któremu zostanie pokazana niebieska flaga ma natychmiast przepuścić szybszego konkurenta w możliwie bezpieczny sposób

8.4          W przypadku awarii samochodu należy zgłosić fakt wycofania się z przejazdu próby lub całej imprezy Wynajmującemu.

8.5          Przejazd zapoznawczy odbywa się za pojazdem Wynajmującego z prędkością max. 60km/h.

8.6          Rozpoczęcie imprezy, kolejność u do poszczególnych prób sportowych oraz zmiany w organizacji zawodów określają komunikaty.

 §9 Odpowiedzialność i zasady bezpieczeństwa

9.1          Uczestnicy imprezy biorą w niej udział na własną odpowiedzialność, ze świadomością ryzyka jakie wiąże się z udziałem w treningach samochodowych. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z udziałem w zawodach zarówno w mieniu jak i na osobie.

9.2          Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, ograniczeń prędkości przewidzianych na terenie zawodów oraz zasad przewidziany w ustawie Prawo o ruchu drogowym.

9.3          Wynajmujący zastrzega sobie prawo do usuwania z terenu zawodów osób stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa Uczestników imprezy.

9.4          Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za:

•                rzeczy Uczestników pozostawione bez nadzoru, zaginione, zniszczone lub skradzione;

•                za szkody w mieniu lub na osobie, w szczególności te spowodowane przez innych Uczestników;

9.5          Na terenie imprezy Uczestnicy zobowiązani są bezwzględnie przestrzegać Regulaminu oraz stosować się do poleceń i instrukcji wydawanych przez Wynajmującego, ochronę lub służby porządkowe imprezy.

§ 10 Odwołanie imprezy i rezygnacja z udziału w imprezie

 10.1      O odwołaniu imprezy uczestnik zostanie niezwłocznie poinformowany po podjęciu decyzji przez Wynajmującego drogą mailową, podaną podczas rejestracji.

10.2      Uczestnik imprezy ma prawo rezygnacji z udziału w imprezie.

10.3      Jeżeli uczestnik zrezygnuje z udziału w imprezie w terminie do 7 dni od dnia organizacji imprezy, uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty za uczestnictwo w imprezie.

10.4      Jeżeli uczestnik zrezygnuje z udziału w imprezie krócej niż na siedem dni do dnia organizacji imprezy, uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów udziału w imprezieani możliwość przeniesienie wpłaty na poczet kolejnej imprezy.

§11 Karnet

11.1      Opłatę za karnet uiszcza się we skazanych formach płatności przyjętych przez Wynajmującego.

11.2      Karnet ważny jest przez 6 miesięcy od dnia zakupu.

11.3      W momencie, gdy Wynajmujący nie przeprowadzi co najmniej czterech sesji treningowych w okresie 6 miesięcy, karnet będzie ważny na kolejne 6 miesięcy.

§12 Postanowienia końcowe

12.1      Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wydawania instrukcji dodatkowych oraz komunikatów, stanowiących integralną część regulaminu uzupełniającego jak również do całkowitego odwołania imprezy.

Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

Rodzaj opłaty

Wysokość opłaty (cena netto)/za auto

1.

Jednorazowy udział w treningu

300 zł

2.

Zgłoszenie na imprezę i opłacenie karnetu na 4 treningi *

* 1 trening upoważnia do skorzystania z dwugodzinnej sesji treningowej

900 zł

3.

Zgłoszenie na imprezę i opłacenie karnetu na 3 treningi*

* 1 trening upoważnia do skorzystania z dwugodzinnej sesji treningowej

725 zł

4.

Zgłoszenie na imprezę i opłacenie karnetu na 2 treningi*

* 1 trening upoważnia do skorzystania z dwugodzinnej sesji treningowej

500 zł

5.

Wypożyczenie kasku oraz balaklawy

50 zł brutto

6.

Wypożyczenie kamery sportowej -

50 zł/sesja - brutto

7.

Zniszczenie lub zgubienie kamery sportowej

1500 zł - GoPro Hero

8.

Zniszczenie/zgubienie kasku

150 zł

9.

Indywidualna opłata instruktora

500 zł/sesja

10.

Zniszczenie infrastruktury obiektu

Zgodnie z wyceną naprawy zniszczenia

11.

Pozostawienie śmieci w miejscu do tego nieprzeznaczonym, rozlanie oleju lub innych płynów na terenie obiektu w miejscu do tego nieprzeznaczonym (np. Do kosza, na kostkę przed budynkiem)

1000 zł


Załącznik nr 2 do Regulaminu Imprezy

 

Bednary, dnia.........................................

 

O Ś W I A D C Z E N I E

 

 

W związku z przystąpieniem do udziału w szkoleniu/treningu/imprezie, organizowanej przez Sobiesław Zasada Centrum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. (dalej "SZC") ja, niżej podpisany/a oświadczam, że:

 

1.     Posiadam ważne i aktualne prawo jazdy, uprawniające do prowadzenia pojazdów kategorii .........(prosimy uzupełnić kategorię).

2.     Nie jestem pod wpływem alkoholu, środków odurzających i nie przyjmuję lekarstw mogących niekorzystanie wpływać na zdolność prowadzenia pojazdu.

3.     Zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania wskazówek i poleceń instruktorów, innych pracowników SZC oraz osób działających w imieniu SZC lub na jej zlecenie.

4.     Mój stan zdrowia pozwala na udział w imprezie.

5.     Pojazd, którym będę się posługiwał/a w trakcie szkolenia/treningu/imprezy został dopuszczony do ruchu drogowego, nie posiada  uszkodzeń i defektów, a jego stan techniczny pozwala na bezpieczny udział w szkoleniu/treningi/imprezie.

6.     Pojazd, którym będę się posługiwał/a w trakcie szkolenia/treningu/imprezy posiada ważną polisę OC (odpowiedzialności cywilnej).

7.     Jestem świadomy/a faktu, iż szkolenie/trening/impreza prowadzone będą wjęzyku polskim oraz zapewniam, iż władam językiem polskim w stopniu umożliwiającym pełne zrozumienie wydawanych w trakcie zajęć wskazówek i poleceń.

8.     Jestem świadomy/a zagrożeń wynikających z charakteru szkolenia/treningu/imprezy i akceptuję ryzyko związane z ewentualnym uszkodzeniem pojazdu..

9.     Nie będę wysuwać żadnych roszczeń wobec SZC w przypadku powstania jakiejkolwiek szkody  (w tym uszkodzenia mojego pojazdu). Nie będę wysuwać żadnych roszczeń wobec innych uczestników szkolenia/treningu/imprezy w przypadku powstania jakiejkolwiek szkody z mojej winy (w tym uszkodzenia mojego pojazdu).

10.  Zobowiązuję się pokryć wszelkie szkody (rzeczowe i osobowe) w majątku SZC lub innych uczestników szkolenia/treningu/imprezy powstałe w wyniku mojej winy umyślnej lub nieumyślnej. Ponoszę pełną odpowiedzialność z tytułu zdarzeń spowodowanych ruchem pojazdu, który będę używać lub wprowadzę na teren, na którym przeprowadzana będzie szkolenie/trening/impreza i zobowiązuję się przejąć i zaspokoić wszelkie roszczenia osób trzecich z tego tytułu

11.  Oświadczam, że biorę udział w szkoleniu/treningu/imprezie na własną odpowiedzialność, świadomy/a ryzyka jakie wiąże się z udziałem w szkoleniach/treningach/imprezach samochodowych.

12.   Akceptuję fakt, iż SZC nie ponosi odpowiedzialności za szkody (zarówno w mieniu jak i na osobie) powstałe w związku z udziałem w szkoleniu/treningu/imprezie.

13.  Potwierdzam znajomość Regulaminu Wolnych Jazd Treningowych Bednary akceptuję jego postanowienia oraz zobowiązuję się do jego przestrzegania.

 

 

Dane osobowe składającego oświadczenie: 

Imię i nazwisko:

Adres zameldowania:

Dane kontaktowe:

Seria i numer prawa jazdy:

Marka i model pojazdu:

Numer rejestracyjny pojazdu:

 

.................................................................

Czytelny podpis uczestnika

 
Zamknij

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:

Polityka cookies »