REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY IX RUNDA "Power Stage Bednary 2018"

08.12.2018

HARMONOGRAM CZASOWY ZAWODÓW:

  1. Otwarcie listy zgłoszeń 22.11.2018 godz. 15.00
  2. Zamknięcie listy zgłoszeń 07.12.2018 godz. 18.00
  3. Odbiór administracyjny 08.12.2018 godz. 07.30 - 09.45
  4. Badanie kontrolne BK 08.12.2018 godz. 07:30- 09.45
  5. Odprawa uczestników 08.12.2018 godz. 09.45 - 10:00
  6. Przejazdy zapoznawcze 08.12.2018 godz. 10:00 - 10:30
  7. Start pierwszego samochodu 08.12.2018 godz. 10:30
  8. Opublikowanie końcowej klasyfikacji prowizorycznej 08.12.2018 godz. 15:00 - 16.00

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Impreza zostanie przeprowadzona na bazie zapisów Regulaminu Ramowego Power Stage Bednary 2018.

1.2 Impreza odbędzie się w dniu 08.12.2018 r. na terenie lotniska w Bednarach gm. Pobiedziska

1.3 Biuro zawodów zlokalizowane będzie w pawilonie szkoleniowym Sobiesław Zasada Centrum w Bednarach.

1.4 Impreza zostanie przeprowadzona w ciągu jednego dnia i składa się z jednej próby sportowej przejeżdżanej max 6-krotnie. Do końcowej klasyfikacji liczona będzie suma wyników uzyskanych podczas wszystkich przejazdów pomiarowych. 

1.5 Organizator dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości przejazdów w zależności od przebiegu imprezy, warunków atmosferycznych lub innych nie dających się przewidzieć okoliczności.

2. ORGANIZACJA ZAWODÓW

2.1 Organizatorem zawodów jest Sobiesław Zasada Centrum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, sp. k. z siedzibą Bednary 17, 62-010 Pobiedziska

2.2 Organizator powołuje następujące władze zawodów:

Dyrektor Zawodów: Michał Włodarczak

Kierownik BK: Michał Włodarczak

Zespół Sędziów Sportowych (ZSS):

Szef zespołu: Katarzyna Siemińska

Członek: Tomasz Borysławski

Członek: Michał Włodarczak

3. ZGŁOSZENIA

3.1 Zgłoszenia będą przyjmowane droga elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.torbednary.com

3.2 Organizator ma prawo nie przyjęcia zgłoszenia jeśli zachowanie uczestnika zawodów uznane zostało za niesportowe lub uczestnik nie uregulował należności wobec Sobiesław Zasada Centrum z tytułu udziału we wcześniejszych imprezach (w tym należności za szkody spowodowane w majątku Sobiesław Zasada Centrum). 

3.3 Zgłoszenie uważa się za przyjęte wraz z uiszczeniem wpisowego.

4. ZAŁOGA

4.1 Przez fakt przesłania zgłoszenia załoga przyjmuje do wiadomości, że startuje w imprezie na własną odpowiedzialność i zrzeka się wszelkich praw do odszkodowań za straty wynikłe podczas imprezy. Zrzeczenie to dotyczy Organizatora, osób oficjalnych występujących w imprezie i innych uczestników.

4.2 Pilot musi mieć ukończone 18 lat.

4.3 Pilot nie może prowadzić samochodu podczas trwania zawodów. W przypadku stwierdzenia prowadzenia samochodu przez pilota, załoga zostanie w trybie natychmiastowym wykluczona z zawodów.

4.4 Dopuszcza się przejazd maksymalnie trzech uczestników jednym pojazdem na podstawie osobnego zgłoszenia.

4.5 Jednej osobie przysługuje prawo do jednego zgłoszenia w charakterze kierowcy.

4.6 Organizator określa maksymalną ilości samochodów biorących udział w imprezie na 130.

4.7 Udział dodatkowych samochodów możliwy jest wyłącznie za specjalną zgodą Dyrektora Zawodów.

5. PODZIAŁ NA KLASY

Pojazdy zostaną podzielone na klasy zgodnie z punktem 8.1, 8.2 i 8.3 Regulaminu Ramowego Power Stage Bednary 2018.

6. SAMOCHODY

Organizator dopuszcza do startu samochody zmodyfikowane na potrzeby jazdy sportowej, wyposażone m. in. w klatkę bezpieczeństwa, fotele kubełkowe, pasy sportowe etc.

7. UBEZPIECZENIE

Kierowcy uczestniczący w imprezie muszą posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC. Zaleca się posiadanie ubezpieczenia NNW i dodatkowego ubezpieczenia obejmującego jazdę sportową.

8. NUMERY STARTOWE

Numery startowe dostarczone przez organizatora, kierowca ma obowiązek umieścić na tylnym lewym i tylnym prawym bocznym oknie samochodu. Brak numerów podczas trwania imprezy spowoduje karę do wykluczenia włącznie.

9. ODBIÓR ADMINISTRACYJNY

9.1 Biuro zawodów zlokalizowane będzie w pawilonie szkoleniowym Sobiesław Zasada Centrum , Bednary 17, 62-010 Pobiedziska.

9.2 Uczestnicy zawodów zobowiązani są do okazania następujących dokumentów:

a) podpisane oświadczenie uczestnika 

b) wypełniony formularz karty Badania Kontrolnego

c) prawo jazdy kierowcy

d) ważny dowód rejestracyjny samochodu 

e) dowód ubezpieczenia OC samochodu

f) pisemna zgoda właściciela samochodu (dotyczy przypadków korzystania z samochodu przez osobę nie będącą właścicielem)

10. BADANIE KONTROLNE

10.1 Badanie kontrolne zostanie przeprowadzone w dniu zawodów w godzinach 07:30 – 09:30

10.2 Wymaga się aby uczestnicy podczas badania kontrolnego posiadali wydrukowaną kartą BK uzupełnioną danymi osobowymi oraz danymi pojazdu wymaganymi w w/w druku. (druk dostępny na stronie www.torbednary.com). Uczestnicy nie posiadający wyżej wymienionej karty nie zostaną dopuszczeni do badania kontrolnego.

10.3 Organizator zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowego badania kontrolnego w każdym momencie trwania zawodów.

11. ODPRAWA UCZESTNIKÓW

Odprawa uczestników zostanie przeprowadzona w pawilonie szkoleniowym Sobiesław Zasada Centrum w Bednarach w dniu zawodów o godzinie 09.45.

12. LISTA STARTOWA

Start odbywa się według listy startowej opublikowanej w Biurze Zawodów po odbiorze administracyjnym i badaniu kontrolnym.

13. PROCEDURA STARTU

13.1 Prowizoryczny czas startu do każdej próby sportowej opublikowany zostanie w Biurze Zawodów.

13.2 Start do każdej próby sportowej będzie poprzedzany sygnałem dźwiękowym i komunikatem organizatora.

13.3 Start do próby sportowej sygnalizowany będzie przez Sędziego Startu bądź zegar odmierzający interwał czasowy między startem kolejnych uczestników.

13.4 Każdą próbę sportową kończyć będzie przejazd samochodu zamykającego ZSS.

13.5 Wszelkie protesty i reklamacje dotyczące rywalizacji na danej próbie sportowej muszą zostać zgłoszone do Dyrektora Zawodów przed przejazdem samochodu zamykającego ZSS.

14. PROTESTY

14.1 Składanie protestów dotyczących nieoficjalnych wyniki zawodów według punktów 16.5 i 16.6 Regulaminu Ramowego Power Stage Bednary 2018.

14.2 W szczególnych przypadkach dotyczących przede wszystkim kierowców, którzy zajęli miejsca 1-10 w poszczególnych klasach, pucharach oraz w klasyfikacji generalnej Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji uzyskanych wyników do 72 godzin po zakończeniu zawodów na bazie protestów opartych na ujawnionych materiałach wideo.

14.3 Protesty dotyczące blokowania trasy przez wolniejszy samochód będą uwzględniane wyłącznie wtedy jeżeli kolejność według numerów startowych została zachowana.

15. SYSTEM KAR

15.1  10 sekund kary

a. Przewrócenie lub przesunięcie balotu/balotów poza obrys (w ramach jednego incydentu) 

b. Niezatrzymanie się na Mecie Stop

c. Spóźnienie na start (powyżej 90 sekund w odniesieniu do planowanego czasu startu). Kara zostanie rownież nadana jeśli spóźnienie na start będzie wynikiem przymusowego oczekiwania na ostudzenie opon poniżej temperatury 30C. Pomiaru temperatury opon dokonuje Sędzia Startu. On również wydaje ostateczną decyzję. 

d. Opóźnianie startu / niestosowanie się do poleceń Sędziego Startu

15.2  30 sekund kary

a. Przewrócenie lub przesuniecie wygrodzeń na głównym pasie lotniska 

b. Nieprawidłowe pokonanie szykany 

c. Blokowanie szybszego konkurenta na trasie zawodów (uniemożliwianie wyprzedzenia) 

15.3 Dyskwalifikacja 

Przejazd niezgodny z trasą odcinka - w sytuacji stwierdzenia takiego zdarzenia zawodnikowi zostanie nadany czas najlepszego zawodnika w danej klasie powiększony o karę czasową 120 sekund. W przypadku samochodów rywalizujących wyłącznie w klasyfikacji generalnej punktem odniesienia będzie wynik najlepszego kierowcy w klasie 5.

15.4 Super Rally

a. W przypadku nieukończenia, bądź nie wystartowania do próby sportowej, zawodnikowi zostanie nadany czas który stanowić będzie sumę najlepszego czasu (w danej klasie) na tym odcinku + 120 sekund.

b. Aby zawodnik mógł być sklasyfikowany musi ukończyć minimum jedną próbę sportową. 

15.5  Wykluczenie z zawodów

a. Stwierdzone prowadzenie pojazdu przez pilota (lub innej osoby) na próbie sportowej

b. Wykonywanie niebezpiecznych manewrów podczas zapoznania z trasą (drift, wyprzedzanie, opóźnianie kolumny samochodów) 

c. Wykonywanie podczas zawodów manewrów pozostających bez związku z celem rywalizacji, np. "driftowanie", "kręcenie bączków" itp. 

d. „Grzanie opon” (również w kocach grzewczych)

e. Opuszczenie terenu Sobiesław Zasada Centrum w trakcie trwania zawodów bez zgody organizatora

f. Niesportowe zachowanie

g. Wykonanie nieregulaminowej ilości przejazdów  

16. KARY FINANSOWE

16.1 W przypadku trwałego zabrudzenia nawierzchni parkingu ośrodka Sobiesław Zasada Centrum poprzez niestosowanie płacht / mat ochronnych pod samochodem, organizator ma prawo nałożyć na uczestnika karę finansową w wysokości 500 złotych.

16.2 W przypadku uszkodzenia infrastruktury technicznej ośrodka Sobiesłąw Zasada Centrum organizator będzie dochodził odszkodowania zgodnie z art. 17.2 Regulaminu Ramowego.

17. TRENING PRZED ZAWODAMI

17.1 W dniu 07.12.2018 w godzinach (do ustalenia) zostanie przeprowadzony trening. Koszt udziału w przypadku uczestników zawodów to 100 złotych / samochód. W przypadku pozostałych osób 200 złotych / samochód. 

17.2 Zgłoszenie udziału w treningu należy kierować na adres mailowy: biuro@torbednary.com Płatność może być dokonana gotówką przed treningiem lub przelewem na wskazany W Regulaminie Ramowym nr rachunku bankowego (z dopiskiem "opłata za trening + imię i nazwisko).

18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

18.1 W wyjątkowym przypadku Szef ZSS może dopuścić załogę do dodatkowego przejazdu trasy po wcześniejszej konsultacji z sędziami trasy.

18.2 W wyjątkowym przypadku Szef ZSS może zdecydować o "nadaniu czasu" konkretnemu uczestnikowi lub grupie uczestników. Sytuacja taka może mieć miejsce w przypadku nagłej zmiany konfiguracji trasy spowodowanej np. uszkodzeniem szykany lub innymi nie dającymi się przewidzieć okolicznościami. 

18.3 Organizator zastrzega sobie prawo do właściwej interpretacji niniejszego regulaminu, wydawania instrukcji dodatkowych oraz komunikatów, stanowiących integralną część regulaminu uzupełniającego jak również do całkowitego odwołania imprezy.

Zamknij

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:

Polityka cookies »