REGULAMIN RAMOWY „Power Stage Bednary 2018”

1. USTALENIA OGÓLNE

1.1. Power Stage Bednary 2018 (zwane dalej PSB 2018) to cykl rajdowy mający formułę otwartego pucharu złożonego z 12 jednodniowych zawodów.

1.2. PSB 2018 odbywać się będzie na wyłączonym z ruchu terenie lotniska w Bednarach gmina Pobiedziska.

1.3. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w pojedynczych zawodach oraz w pełnym cyklu PSB 2018.

2. ORGANIZATOR

2.1. Organizatorem imprez w ramach cyklu PSB 2018 jest Sobiesław Zasada Centrum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , sp. komandytowa siedzibą w Bednarach 17, 62 - 010 Pobiedziska

2.2. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem imprez pełnią Władze Zawodów wymienione w pkt 3.2

3. WŁADZE ZAWODÓW

3.1. W celu zapewnienia sprawnej i bezpiecznej organizacji zawodów Organizator powołuje Władze Zawodów.

3.2. Władze zawodów stanowią:

a) Dyrektor Zawodów

b) Zespół Sędziów Sportowych (ZSS),

c) Kierownik Badania Kontrolnego,

3.3 Dyrektor Zawodów powołuje dodatkowe osoby funkcyjne w celu zapewniania bezpieczeństwa i prawidłowego przebiegu rywalizacji.

4. TERMINY

4.1 W ramach cyklu PSB 2018 zostanie przeprowadzonych 12 rund w następujących terminach:

 • 27.01.2018 runda nr 1
 • 10.02.2018 runda nr 2
 • 17.03.2018 runda nr 3
 • 14.04.2018 runda nr 4
 • 06.05.2018 runda nr 5 (uwaga zmieniony termin!)
 • 23.06.2018 runda nr 6
 • 15.07.2018 runda nr 7 (uwaga zmieniony termin!)
 • 19.08.2018 runda nr 8
 • 02.09.2018 runda nr 9
 • 21.10.2018 runda nr 10 (uwaga zmieniony termin!)
 • 17.11.2018 runda nr 11
 • 08.12.2018 runda nr 12 (uwaga zmieniony termin!)

4.2 Organizator dopuszcza możliwość korekty wyżej wymienionych terminów zawodów.

4.3 Warunkiem przeprowadzenia pojedynczej imprezy jest minimalna frekwencja którą organizator określa na 50 zgłoszeń.

4.4 W przypadku nieuzyskania minimalnej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo odwołania zawodów albo wyznaczenia innego terminu ich przeprowadzenia.

4.5 W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionej w pkt 4.4 i na wniosek uczestnika, organizator w terminie 7 dni zwróci uzyskane wpisowe na wskazany rachunek bankowy.

5. UCZESTNICY, ZGŁOSZENIA I WPISOWE

5.1. Do udziału w zawodach będą dopuszczeni Uczestnicy, którzy wypełnią zgłoszenie, dokonają wpłaty wpisowego w wysokości ustalonej przez Organizatora w niniejszym Regulaminie oraz posiadają prawo jazdy odpowiedniej kategorii.

5.2. Zgłoszenia udziału w zawodach należy składać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem podanym na stronie: www.szc-zasada.pl. Zgłoszenie bez stosownej opłaty wpisowego jest nieważne.

5.3. Limit zgłoszeń dla pojedynczych zawodów ustala się na 130 uczestników. W przypadku większej ilości zgłoszeń decydować będzie kolejność ich składania.

5.4. Wysokość wpisowego z reklamą organizatora wymienioną w pkt. 6.4 lit. „f” uzależniona jest od wybranej klasy i dla zgłoszeń dokonanych na minimum 48 godzin przed zawodami wynosi odpowiednio:

a) Klasa 1 do 1300 cm3, - 200 złotych brutto*

b) Klasa 2 od 1301 cm3 do 1600 cm3 - 250 złotych brutto*

c) Klasa 3 od 1601 cm3 do 2000 cm3 - 250 złotych brutto*

d) Klasa 4 powyżej 2000 cm3 FWD i RWD (tj. z napędem na jedną oś) - 300 złotych brutto*

e) Klasa 5 i klasa OPEN powyżej 2000 cm3 AWD (tj. z napędem na obie osie) i samochody wymienione w pkt 8.2 (czyt.Klasa OPEN) - 300 złotych brutto*

* za udział w 12 rundzie 2018 opłata wynosi odpowiednio o 50 zł mniej.

5.5 Wysokość wpisowego z reklamą organizatora dla zgłoszeń dokonanych na mniej niż 48 godzin przed zawodami wynosić będzie:

a) Klasa 1 do 1300 cm3 – 300 złotych brutto*

b) Klasa 2 od 1301 cm3 do 1600 cm3 – 350 złotych brutto*

c) Klasa 3 od 1601 cm3 do 2000 cm3 -350 złotych brutto*

d) Klasa 4 powyżej 2000 cm3 FWD i RWD (tj. z napędem na jedną oś) - 400 złotych brutto*

e) Klasa 5 i klasa Open powyżej 2000 cm3 AWD (tj. z napędem na obie osie) i samochody wymienione w pkt 8.2 (czyt.klasa Open) - 400 złotych brutto*

*za udział w 12 rundzie 2018 opłata wynosi odpowiednio o 50 zł mniej.

5.6 Do obliczenia ostatecznej wysokości wpisowego należy posłużyć się podziałem na klasy określonym w pkt. 8.1 i 8.2

5.7 Wpisowe bez reklamy Organizatora wymienionej w pkt 6.4 lit. „f” wynosi 200% wpisowego określonego w pkt 5.4.

5.8 Wpisowe należy przekazywać na następujący rachunek bankowy:

Sobiesław Zasada Centrum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., Bednary 17, 62-010 Pobiedziska

Deutsche Bank PBC S.A. Nr rachunku: 13 1910 1048 2116 2421 5396 0001 

 - w tytule przelewu należy wpisać "PSB imię i nazwisko kierowcy"

5.9 Zwrot wpisowego może nastąpić w przypadku odwołania zawodów przez Organizatora (np. na podstawie pkt 4.4) a także w przypadku nie przyjęcia zgłoszenia.

5.10 Kierowcy uczestniczący w imprezie muszą posiadać:

a) uprawnienia do kierowanie pojazdami odpowiedniej kategorii;

b) ważny przegląd techniczny pojazdu, który będzie brał udział w imprezie

c) obowiązkowe ubezpieczenie OC pojazdu, który będzie brał udział w imprezie

d) w przypadku korzystania przez Uczestnika z pojazdu nie będącego jego własnością - pisemną zgodę właściciela pojazdu na udział pojazdu w imprezie.

5.11 Uczestnikom zaleca się posiadanie ubezpieczenia pojazdu w zakresie AC z rozszerzeniem o ryzyko udziału w jazdach sportowych oraz ubezieczenie NNW.

5.12 W przypadku wycofania się z udziału w zawodach przed ich rozpoczęciem załoga ma obowiązek poinformować o tym fakcie Organizatora drogą mailową lub telefoniczną, pod rygorem niedopuszczenia do kolejnych zawodów w cyklu. Opłacone wpisowe może być zwrócone pod warunkiem pisemnego zgłoszenia odstąpienia od uczestnictwa dokonanego co najmniej na 72 h przed imprezą.

5.13 Przez fakt podpisania zgłoszenia do udziału w zawodach Uczestnik potwierdza znajomość niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do całkowitego podporządkowania przepisom niniejszego Regulaminu, a także wszelkiego rodzaju komunikatom, poleceniom i instrukcjom wydawanym przez Władze zawodów. Za podpisane dokumenty w pełni odpowiada Załoga.

5.14 Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy oraz sponsorów w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych

6. ZAŁOGA

6.1. Załogę stanowi kierowca i pilot.

6.2. Organizator dopuszcza udział w zawodach samego kierowcy (bez pilota).

6.3. Organizator ustala minimalny wiek uczestników na 18 lat. 

6.4. Osoba w wieku poniżej 18 lat (ale nie mniej niż 16 lat)  może zostać dopuszczona do udziału w imprezie w charakterze kierowcy otwierającego trasę (samochód "0") pod warunkiem obecności na pokładzie osoby dorosłej (pilota) i pisemnej zgody minimum jednego rodzica lub opiekuna prawnego.

6.4. Pod rygorem niedopuszczenia do startu lub wykluczenia z zawodów, każdy Uczestnik zobowiązany jest do:

a) oddania najpóźniej podczas badania kontrolnego (dalej: BK) pisemnego oświadczenia:

- o sprawności pojazdu biorącego udział w zawodach i nie zagrażaniu przez ten pojazd bezpieczeństwu osób zgromadzonych na imprezie;

- że stan zdrowia Uczestnika pozwala mu na udział w zawodach;

- że Uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność oraz nie będzie rościł sobie żadnych pretensji i roszczeń w stosunku do Organizatora w przypadku jakichkolwiek uszkodzeń mienia, w tym pojazdów czy też uszczerbku na zdrowiu.

b) wniesienia opłaty wpisowego ,

c) zgłoszenia się na BK w czasie i miejscy wskazanym przez Organizatora i udostępnienie Władzom zawodów pojazdu do przeprowadzenia kontroli bezpieczeństwa,

d) obecności na odprawie uczestników,

e) prawidłowego i czytelnego umieszczenia numeru startowego po obu stronach pojazdu,

f) umieszczenia na pojeździe dodatkowej reklamy Organizatora, jeśli taka będzie przewidziana,

g) przejechania trasy w kolejności oraz kierunku podanym przez Organizatora,

h) odbycia wszystkich przejazdów pomiarowych w zapiętych pasach bezpieczeństwa i kaskach ochronnych, z włączonymi światłami mijania lub światłami do jazdy dziennej i zamkniętymi szybami i szyberdachem,

i) sportowego zachowania podczas trwania zawodów, poruszania się wyłącznie wyznaczonymi przez Organizatora trasach prób, drogach dojazdowych do prób i odcinka testowego.

6.6. Pilot nie może prowadzić pojazdu podczas prób sportowych. Dopuszcza się przejazd maksymalnie trzech Uczestników jednym pojazdem na podstawie oddzielnych zgłoszeń.

7. POJAZDY

7.1. Do udziału w zawodach dopuszcza się samochody osobowe w rozumieniu ustawy Prawo o Ruchu Drogowym lub osobowo/towarowe na bazie podwozia samochodu osobowego, posiadające ważne dokumenty uprawniające do poruszania się po drogach publicznych RP i spełniające wymogi niniejszego Regulaminu.

7.2. Do startu w zawodach dopuszczone będą wyłącznie pojazdy zarejestrowane i posiadające ważne badania techniczne.

7.3. Obowiązkowe wyposażenie samochodu:

a) pasy bezpieczeństwa dla kierowcy i pilota,

b) zagłówki fotela dla kierowcy i pilota,

c) minimum jedna gaśnica (zaleca się montaż w zasięgu rąk załogi),

d) apteczka z odpowiednim wyposażeniem medycznym,

e) zderzak przedni i tylny,

f) numery startowe i reklama Organizatora w przypadku opłacenia wpisowego w wysokości określonej w pkt 5.4.

7.4. Ponadto każdy samochód musi spełnić następujące wymogi:

a) identyczne koła (obręcz i opona) na jednej osi,

b) wszystkie przedmioty w bagażniku i kabinie muszą być solidnie zamocowane,

c) dodatkowe punkty świetlne – zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym”,

d) nie wolno stosować na oponach żadnych elementów przeciwpoślizgowych, zarówno mechanicznych jak i chemicznych,

e) w czasie trwania prób sportowych szyby i szyberdach muszą być zamknięte.

7.5 Organizator dopuszcza udział samochodów z„miękkim dachem” pod warunkiem wyposażenia tych samochodów w rollbar lub inny pałąk bezpieczeństwa oraz pasy szelkowe min. 4 punktowe.

7.6. Organizator zastrzega sobie możliwość nie dopuszczenia do startu w zawodach lub wykluczenie w trakcie trwania zawodów każdy pojazd, który sędziowie techniczni uznają za zagrażający bezpieczeństwu lub nie spełniający przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym.

7.7. Organizator dopuszcza stosowanie opon sportowych z wyjątkiem opon z kolcami.

8. PODZIAŁ NA KLASY

8.1. Pojazdy dopuszczone do udziału w zawodach zostaną podzielone na klasy według pojemności skokowej silnika:

a) Klasa 1 do 1300 cm3,

b) Klasa 2 od 1301 cm3 do 1600 cm3,

c) Klasa 3 od 1601 cm3 do 2000 cm3,

d) Klasa 4 powyżej 2000 cm3 FWD i RWD (tj. z napędem na jedną oś),

e) Klasa 5 powyżej 2000 cm3 AWD (tj. z napędem na obie osie)

8.2. Pojazdy zmodyfikowane do udziału w zawodach rajdowych typu: Proto, R5, S2000, WRC oraz samochody których moc przekraczać będzie 400 KM rywalizować będą w klasie OPEN oraz w klasyfikacji generalnej.

8.3. Na wniosek kierowcy i za zgodą organizatora samochód biorący udział w zawodach może zostać przeniesiony z klasy niższej do klasy wyższej.

8.4 Pojazdy posiadające turbodoładowanie zostaną dopuszczone do startu w klasie pojemnościowej wynikającej z pomnożenia nominalnej pojemności silnika przez współczynnik 1,7 dla silników benzynowych i 1,5 dla silnika diesel'a. 

8.5. Podczas cyklu PSB 2018 Organizator wprowadza dodatkową klasyfikację dla samochodów:

a) Subaru (pod nazwą "Puchar Subaru")

b) Mitsubishi (pod nazwą "Puchar Mitsubishi")

c) Hondy (pod nazwą "Puchar Hondy")

d) BMW (pod nazwą „Puchar BMW”).

e) KIA (pod nazwą "Puchar KIA")

f) Fiat ( pod nazwą "Puchar Fiata")

Warunkiem przeprowadzenia rywalizacji o wyżej wymienionej klasyfikacji będzie udział w minimum 10 imprezach minimum 5 samochodów danej marki (podział na klasy nie będzie w tym wypadku obowiązywał).

8.6. Podczas każdej eliminacji PSB 2018 przyznawana będzie przez Dyrektora Zawodów dodatkowa, pojedyncza nagroda specjalna dla najszybszego kierowcy w samochodzie FWD.

9. BADANIE KONTROLNE

9.1. Każdy pojazd zostanie poddany przed startem obowiązkowemu badaniu kontrolnemu (BK 1), którego celem jest ustalenie, czy pojazd jest zgodny z Regulaminem wraz z jego załącznikami. Pojazd przedstawiony do badania kontrolnego musi być czysty zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz. Kierowca obowiązany jest przedstawić wszystkie obowiązujące dokumenty:

a) prawo jazdy

b) dowód rejestracyjny z WAŻNYMI BADANIAMI TECHNICZNYMI

c) WAŻNE ubezpieczenie OC

9.2. Zgłoszone pojazdy muszą być przedstawione do BK 1 (czas i miejsce badania technicznego zostaną opublikowane na 48 godzin przed startem zawodów).

9.3. W badaniu kontrolnym (BK 1) pojazdu biorą udział Uczestnik lub Uczestnicy, zgodnie ze zgłoszeniem.

9.4. Spóźnienie na BK 1 powoduje niedopuszczenie do startu

9.5. Pojazd nie spełniający wymogów Regulaminu nie zostanie dopuszczony do startu w zawodach.

9.6. Uczestnicy zawodów zobowiązani są posiadać kaski ochronne typu stosowanego w sportach motorowych (samochodowe lub motocyklowe).

9.7. Dodatkowe badanie kontrolne oraz identyfikacja Załogi może być przeprowadzona w każdym czasie trwania zawodów. Każde wykroczenie będzie sygnalizowane Sędziemu (Dyrektorowi), który może nałożyć kary na uczestnika do wykluczenia włącznie.

9.8. Organizator może przewidzieć w regulaminie uzupełniającym, przeprowadzenie obowiązkowego końcowego badania kontrolnego po mecie ostatniego przejazdu w celu identyfikacji pojazdu i Załogi, rozpatrzenia ewentualnych protestów oraz sprawdzenia obowiązkowego wyposażenia. Celem właściwego przeprowadzenia końcowego badania kontrolnego zostanie utworzony park zamknięty na terenie wydzielonym i zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich. O rozwiązaniu parku zamkniętego decyduje Dyrektor Zawodów.

9.9. Pojazd Uczestnika przez cały czas trwania zawodów musi znajdować się w ukompletowaniu identycznym jak podczas BK 1.

10. BEZPIECZEŃSTWO ZAWODÓW

10.1 Na odcinkach dojazdowych do prób sportowych Organizator wprowadza limit prędkości wynoszący 40 km/h. Uczestnicy niestosujący się do wymienionego ograniczenia lub uczestnicy których zachowanie będzie stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa imprezy mogą zostać wykluczeni z zawodów w trybie natychmiastowym. Decyzję w tej sprawie podejmować będzie każdorazowo Szef ZSS.

10.2 W każdym czasie trwania zawodów Organizator ma prawo przeprowadzić badanie na zawartość alkoholu lub środków odurzających. Badaniom może być poddany zarówno kierowca jak i pilot. Obowiązkiem Uczestnika jest poddanie się tego typu badaniom pod rygorem wykluczenia z zawodów.

10.3 Mocą niniejszego regulaminu Organizator wprowadza dopuszczalny poziom alkoholu 0,00 g/ litr.

10.4 W przypadku jeżeli badanie na obecność alkoholu lub innych środków odurzających da wynik pozytywny, załoga zostaje w trybie natychmiastowym wykluczona z zawodów, a wszystkie uzyskane tego dnia wyniki na próbach sportowych zostają anulowane.

10.5 W razie uczestniczenia w wypadku drogowym z ofiarami w ludziach, Uczestnik kierujący pojazdem obowiązany jest niezwłocznie zatrzymać pojazd, udzielić pomocy poszkodowanym, powiadomić Organizatora o zdarzeniu oraz pozostać na miejscu wypadku do czasu przybycia służb ratunkowych i funkcjonariuszy Policji.

11. PRZEBIEG IMPREZY ORAZ POMIAR CZASU

11.1 Celem kierowcy jest pokonanie w jak najkrótszym czasie trasy próby sportowej wyznaczonej pomiędzy linią „Start” a linią „Meta”

11.2 Pomiar czasu wykonany jest z dokładnością do 1/100 sekundy.

11.3 Nieoficjalne wyniki rywalizacji będą dostępne podczas ich trwania za pośrednictwem strony internetowej www.chronotec.pl

11.4 Ustala się następujące Strefy:

 1. Strefa Przedstartowa
 2. Strefa Startu
 3. Start
 4. Meta
 5. Strefa Mety

11.5 Uczestnik zobowiązany jest stawić się w Strefie Przedstartowej zgodnie z kolejnością i przydzielonym numerem startowym.

11.6 W Strefie Startu mogą przebywać maksymalnie 2 pojazdy

11.7 Start sygnalizowany jest przez Sędziego Startu bądź zegar odmierzający interwał czasowy między startem kolejnych zawodników

11.8 W trakcie imprez PSB 2018 „grzanie opon” (również w kocach grzewczych) jest zabronione pod rygorem wykluczenia z zawodów.

11.9 Sędzia startu ma prawo do kontroli temperatury opon. Jeśli pomiar wykaże znaczne odstępstwo od przyjętej normy wówczas start danego samochodu zostanie opóźniony. 

12. PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS TRWANIA ZAWODÓW

12.1 Sędziowie trasy w punktach obserwacyjnych wyposażeni będą w żółte, czerwone i biebieskie flagi, mając kontakt wzrokowy z sąsiadującymi punktami.

12.2 Na trasie Załogi będą ostrzegane o ewentualnych przeszkodach za pomocą żółtych flag.

12.3 Jeśli konieczne okaże się użycie flag, zastosowana będzie następująca procedura:

a) Kierowca, któremu zostanie pokazana żółta flaga zobowiązany jest zwolnić, zachować ostrożność i być gotowym do zatrzymania się oraz stosować się do poleceń sędziów trasy.

b) Kierowca któremu zostanie pokazana flaga czerwona ma obowiązek natychmiastowego zatrzymania pojazdu i stosowania się do dalszych poleceń sędziego.

c) Kierowca  któremu zostanie pokazana niebieska flaga ma natychmiast przepuścić szybszego konkurenta w możliwie bezpieczny sposób

d) Każde naruszenie powyższego przepisu pociągnie za sobą nałożenie kary przez ZSS.

12.4 Kierowca ma obowiązek stawienia się na starcie zgodnie z kolejnością i przydzielonym numerem startowym.

12.5 W przypadku awarii samochodu należy zgłosić fakt wycofania się z przejazdu próby lub zawodów Władzom Zawodów.

12.6 W przypadku doścignięcia wolniejszego pojazdu na trasie próby, Uczestnik wolniejszy jest zobowiązany ustąpić miejsca celem przepuszczenia szybszego Uczestnika pod rygorem dyskwalifikacji przejazdu. 

12.7. W przypadku wypadnięcia z trasy Uczestnik ma obowiązek powrócić na trasę w miejscu wypadnięcia.

12.8 Cofanie samochodu na mecie próby jest zabronione i spowoduje wykluczenie Uczestnika z udziału w zawodach.

12.9 Powtórzenie przejazdu jest możliwe tylko i wyłącznie w przypadku zablokowania trasy przez Uczestnika poprzedzającego lub przestawienia przez niego balotu/szykany w sposób wyraźnie utrudniający prawidłowy przejazd. Zgodę na powtórzenie przejazdu wydaje Szef ZSS.

12.10 Przejazd zapoznawczy odbywa się za pojazdem Organizatora z prędkością max. 60km/h.

12.11 Rozpoczęcie zawodów, kolejność startu do poszczególnych prób sportowych oraz zmiany w organizacji zawodów określają komunikaty.

13. KLASYFIKACJA i NAGRODY

13.1. Trzem pierwszym uczestnikom (kierowcom) w poszczególnych klasach oraz klasyfikacji generalnej zostaną przyznane pamiątkowe puchary.

13.2. Warunkiem otrzymania nagród oraz punktów za rywalizację w danej klasie / pucharze jest start minimum 5 kierowców w tej klasie / pucharze. Brak wymaganej ilości samochodów w trzech kolejnych rundach będzie podstawą do anulowania rywalizacji danej klasie / pucharze. 

13.3 W ramach zawodów za rywalizację w klasach, za rywalizację w klasyfikacji generalnej oraz za rywalizację w ramach: Pucharów: Subaru, Mitsubishi, Honda, BMW i KIA  przyznawane będą punkty według następującego klucza:

Miejsce

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


Punkty

25

18

15

12

10

8

6

4

2

1


14. KLASYFIKACJA KOŃCOWA CYKLU

14.1 Po zakończeniu ostatnich zawodów zostanie opublikowana klasyfikacja końcowa cyklu PSB 2018. 

14.2 Do klasyfikacji końcowej liczone będą wyniki (punkty) uzyskane w 10 rundach (kierowcy którzy wystartują w pełnym cyklu tj. 12 zawodach mają możliwość odliczenia dwóch nasłabszych wyników.

14.3 W przypadku uzyskania identycznej ilości punktów przez dwóch lub więcej uczestników o końcowej kolejności decydować będzie rezultat uzyskany w klasyfikacji generalnej podczas ostatnich zawodów.

15. NAGRODY KOŃCOWE

15.1 Trzem pierwszym uczestnikom w klasyfikacji generalnej, trzem najlepszym uczestnikom w poszczególnych klasach oraz trzem najlepszym uczestnikom biorących udział w Pucharze Subaru,  Mitsubishi, Honda, BMW I KIA zostaną przyznane puchary ufundowane przez sponsorów cyklu.

15.2 Zwycięzca cyklu PSB 2018 w klasyfikacji generalnej otrzyma dodatkową nagrodę specjalną ufundowana przez Sobiesław Zasada Centrum.

16. PROTESTY

16.1 Uczestnik ma prawo oprotestowania wyniku osiągniętego przez innego Uczestnika, jeżeli uważa, że został on osiągnięty niezgodnie z Regulaminem.

16.2 Każdy protest powinien być złożony na ręce Szefa ZSS lub w przypadku jego nieobecności w biurze zawodów.

16.3 Protesty dotyczące wyników danej próby sportowej muszą zostać zgłoszone do Szefa ZSS przed zakończeniem rywalizacji na tej próbie (przed zamknięciem trasy przez samochód ZSS).

16.4 Prawo złożenia protestu przysługuje jedynie Uczestnikom, którzy ukończą dany przejazd.

16.5 Protesty dotyczące nieoficjalnych wyników zawodów muszą być składane w ciągu 15 minut od momentu ich ogłoszenia.

16.6 Do każdego protestu opisanego w pkt 16.5 musi być dołączona kaucja w wysokości 500 zł. Kaucja ta zostanie zwrócona w przypadku, gdy protest zostanie uznany za uzasadniony.

17. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

17.1 Uczestnicy zawodów biorą w nich udział na własną odpowiedzialność, ze świadomością ryzyka jakie wiąże się z udziałem w wyścigach samochodowych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z udziałem w zawodach zarówno w mieniu jak i na osobie.

17.2 Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez nich w majątku Organizatora i firm z nim współpracującym, a także w majątku innych uczestników i osób trzecich.

17.3 Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, ograniczeń prędkości przewidzianych na terenie zawodów oraz zasad przewidziany w ustawie Prawo o ruchu drogowym. Ograniczenie prędkości nie obowiązuje na odcinku próby sportowej.

17.4 Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania z terenu zawodów osób stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa Uczestników zawodów.

17.5 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

a) rzeczy Uczestników pozostawione bez nadzoru, zaginione, zniszczone lub skradzione;

b) za szkody w mieniu lub na osobie spowodowane przez Uczestników;

17.6 Na terenie zawodów Uczestnicy zobowiązani są bezwzględnie przestrzegać Regulaminu oraz stosować się do poleceń i instrukcji wydawanych przez Organizatora, ochronę lub służby porządkowe PSB 2018.

18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator zastrzega sobie prawo do właściwej interpretacji niniejszego regulaminu, wydawania instrukcji dodatkowych oraz komunikatów, stanowiących integralną część regulaminu uzupełniającego jak również do całkowitego odwołania zawodów.

Zamknij

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:

Polityka cookies »